Grundskoleenkät 2016 åk 5 och 8 samt åk 2 på gymnasiet

Elever i Falköping är trygga och känner att de trivs i skolan och med sina lärare.

Årets elevenkät besvarades av 85 procent av eleverna i årskurs 5 och 8 samt av 56 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet.

De allra flesta eleverna är trygga och trivs i skolan men resultatet skiftar mer mellan kommunens grundskolor än tidigare år. De flesta skolorna har ökat elevunderlaget under de sista läsåren och konkurrensen om lärarna är större nu än tidigare. Det är också svårare att rekrytera behöriga lärare vilket kanske har påverkat elevers upplevelse negativt. Andelen elever som känner arbets- och studiero sjunker också jämfört med föregående år men en hög andel upplever att de får det stöd och den hjälp de behöver av sina lärare.

I årets enkät finns ett antal nya frågeställningar som visar att 92-93 procent av eleverna vet vem man ska vända sig till om någon blir mobbad och en hög andel av eleverna känner sig delaktiga i skolans förebyggande arbete för att förhindra kränkningar och diskriminering. Ungefär lika många känner till att skolorna har kurator eller elevhälsokonsulent på skolan.

Titta på nedanstående diagram och se hur eleverna svarar på frågor om skolan!

Diagram över kommunresultat

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - SKL

- frågor som jämförs i hela Sverige

KKIK åk 5PDF
KKIK åk 8PDF

Resultat per skola och årskurs