Brukarundersökningar

Välj enkätresultat i rullgardinsmeny

Grundskolenkät 2017 åk 5 och 8 samt åk 2 på gymnasiet

Elever i Falköping är trygga och känner att de trivs i skolan och med sina lärare.

Årets elevenkät besvarades av 92% procent av eleverna i årskurs 5 och 8. De allra flesta eleverna är trygga och trivs i skolan

»Resultat 2017 Grundskolenkät 2017 åk 5 och 8 samt åk 2 på gymnasiet

Grundskoleenkät 2016 åk 5 och 8 samt åk 2 på gymnasiet

Elever i Falköping är trygga och känner att de trivs i skolan och med sina lärare

Årets elevenkät besvarades av 85 procent av eleverna i årskurs 5 och 8 samt av 56 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet.

» Resultat 2016 Grundskoleenkät 2016 åk 5 och 8 samt åk 2 på gymnasiet

Barnomsorgsenkät 2016

Enkäten visar att de allra flesta är nöjda med förskolan och sammantaget synliggörs en positiv bild av förskoleverksamheten i Falköping kommun. Föräldrar med barn i förskolan har i höst fått delta i en brukarenkät. Totalt har 1.048 personer svarat på enkäten.

» Resultat Barnomsorgsenkat 2016

Grundskoleenkät 2015 åk 5 och 8 samt åk 2 på gymnasiet

Årets enkätundersökning visar på positiv utveckling.
Fler elever känner arbetsro i skolan och andelen har ökat från 79 procent till 86 procent på grundskolan.

» Resultat 2015 Grundskoleenkät 2015 åk 5 och 8 samt åk 2 på gymnasiet

Barnomsorgsenkät 2014

Resultatet visar att 98% av vårdnadshavarna känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan. Något färre, 97%, upplever att de får ett gott eller mycket gott bemötande från förskolepersonalen och 98% att deras barn får det.

95% av vårdnadshavarna svarar att deras barn får den stimulans och utveckling de behöver på förskolan och 93% upplever att innehållet och utbytet under inskolnings- och utvecklingssamtal är gott eller mycket gott.

Utifrån ett helhetsperspektiv upplever 95% av vårdnadshavarna att kvaliteten på förskoleverksamheten är god eller mycket god.

» Resultat Barnomsorgsenkät 2014

Grundskoleenkät 2014 åk 5 och 8

Årets enkät visar att de allra flesta trivs i skolan, med skolarbetet och andra elever och lärare!

87% av alla elever i årskurs 5 och 8 har besvarat enkäten.

» Se resultatet 2014 Grundskoleenkät 2015 åk 5 och 8 samt åk 2 på gymnasiet