Avdelningar Vartofta förskola

På avdelning Grön har vi 22 barn, i åldrarna 5-6 år

Vi lägger stor vikt vid samtalen och kommunikationen. Där det sker utbyte av tankar, åsikter och information. Vi vill att alla barn ska få växa, synas och få komma till tals.

Under veckan arbetar vi med ämnena språk, matematik, lek, fysik/kemi, musik och rörelse samt är i vår närmiljö/skogen. Vi arbetar även med materialet StegVis och lägger stor vikt vid samspel och problemlösning och vill ge barnen nycklar till att fungera i samhällets ramar och få förståelse för det sociala samspelet.

På avdelning Blå har vi i nuläget 20 barn, i åldrarna 3-5 år

Vi vill att vår avdelning ska vara en plats där man känner sig välkommen och där man är delaktig, känner tillit till varandra och sig själv, samt upplever glädje och framtidstro som gör att man vill gå hit varje dag och utforska tillsammans.

Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi vill att verksamheten ska vara rolig, trygg, inspirerande och lärorik. Utifrån barnens tankar och idéer utformar vi arbetet med förskolans läroplan Lpfö98/10.

På avdelning Gul har vi 14 st barn, i åldrarna 1-3 år

Vi jobbar med områdena lek, skapande, språk, natur och teknik, närmiljön, sagoläsning, sång, ramsor, drama m.m. Allt vi gör följer läroplanen Lpfö 98/10.

Miljön ser vi som en viktig röd tråd genom verksamheten och jobbar hela tiden med att göra den så lustfylld och utmanande för barnen som möjligt.

På avdelning Röd har vi 14 barn, i åldrarna 1-3 år

Vi har en väl uttänkt dagsrytm som är varvad med lek, måltider och vila. Under leken får barnen välja mycket fritt och de utforskar det mesta både inne och ute. Varje dag har vi någon samling eller aktivitet med matematik, naturvetenskap, språk, skapande, promenad/skogen eller rörelse. Sjunger och läser sagor gör vi varje dag. Givetvis följer allt vi gör förskolans läroplan, Lpfö 98/10.