Q

Ett aktionsforskningsprojekt i sju kommuner

"Q (quality) i förskolan är ett kvalitetsutvecklingsprojekt som utarbetats av Myndigheten för skolutveckling och Lärarförbundet i samarbete med Göteborgs Universitet och sju kommuner - Alvesta, Falköping, Göteborg, Jönköping, Lerum, Mölndal och Vänersborg.
Som ett led i denna satsning har ett antal förskollärare från Falköping gått en utbildning, "Kvalitetsarbete genom aktionsforskning", vid universitetet i Göteborg.

Beskrivning: Karin Rönnerman 2004
"Aktionsforskning handlar om att utveckla och förändra en verksamhet men också om att skaffa sig kunskap om hur denna förändring går till och vad som sker under arbetets gång. Centrala moment i aktionsforskning är att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en handling, följa processen och reflektera över vad som där sker. Det blir alltså en relation mellan å ena sidan handlandet och å andra sidan förståelsen av vad som sker. Genom denna relation blir praktikern delaktig i skeendet och kan därmed åstadkomma en bättre förståelse att agera utifrån. Processen kan tydligt relateras till den vuxnes lärande. Sedan 1990-talet har aktionsforskning därför kommit att bli ett viktigt inslag i kompetensutveckling av lärare, där arbetsplatsen är utgångspunkten för förändringsarbetet."

Aktionsforskning på Trollet  

Process
Hösten 2007 bestämdes att vi skulle vara med i projektet Q i förskolan. Vi var på en upptaktsträff på våren och fick mer information och inspiration om vad projektet handlade om.
Rönnermans (2000) skriver i sin rapport att "aktionsforskning innebär att praktikerna själva formulerar ett problem ur vardagen som de söker kunskap kring i sin egen praktik genom att studera den, delge varandra erfarenheter och ta del av forskning."
Vi började genast samtala kring vad vi skulle välja för ämne och enades ganska snabbt om att vi skulle jobba med vår gård och utemiljö eftersom detta har varit ett ämne som vi personal länge funderat på hur vi skulle kunna utveckla.
I Lpfö 98 står det även att: "förskolan skall erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet".
Vår frågeställning som vi skulle arbeta efter blev:
Hur kan vi använda gården till ett rum för lustfyllt lärande?

Aktionerna
Q-gruppen valde att starta med att göra en vattenaktion ute, då vi hade sett att vatten är något som roar barnen. Vi insåg att barnen endast kunde leka med vatten då det hade regnat och det fanns vattenpölar, med andra ord var deras tillgång till vatten begränsat.
Vi valde därför att ställa upp två vattentunnor på gården där de själva kunde hämta vatten när de ville ha det.
Vi gjorde även ett vattenbord, ett bord med hål i där hinkar och trattar sitter och barnen kan stå där och experimentera med saker som flyter, sjunker, göra geggamoja och så vidare. Barnen fick även använda våra vattenslangar till att exempelvis tvätta cyklarna med om de ville.

Resultatet som vi har sett utifrån denna aktion är att barnen använder vattnet i en mycket större utsträckning och vi känner att det har blivit ett lustfyllt lärande för barnen.

Ann Granberg (2000) menar att "småbarn dras till det levande material som vatten utgör. Vattenpölar kan fängsla och aktivera småbarns upptäckarglädje och experimentlusta hur länge som helst. Under vattenlek experimenterar och undersöker småbarn hur vatten fungerar. På så sätt får de fysiska erfarenheter under vattenleken bör småbarn ha tillgång till material som de kan använda för att hälla vatten i och ur och igenom samt saker som sjunker respektive flyter."

Vattenaktionen blev en positiv upplevelse för barnen eftersom vattnet nu var lättillgängligt för dem och de kunde själva bestämma när de ville leka med vatten till skillnad från innan, då vattenpölar och vår tillgänglighet styrde möjligheten till lek med vatten.

Fler aktioner:
Fordonsgruppen har målat upp vägar, rondeller, övergångsställe på asfalten. De ska också köpa in vägmärken.

Hinderbanegruppen har samlat in bildäck från föräldrar som de skall ha till sin hinderbana och de har en skiss färdig på hur hinderbanan kommer att se ut. Även en linbana kommer att sättas upp.

Sandlådegruppen har skaffat en diskbänk som är placerad i sandlådan. Det finns en griffeltavla uppsatt på förrådsväggen, där de kan måla med vatten eller vattenfärg. Där finns också en stor låda med olika längder av rör som barnen kan bygga med i sandlådan.

Reflektioner
Vi känner att det har varit ett projekt som har varit både utvecklande och mycket givande för både barn och framförallt för oss pedagoger.
Vi tycker att det har gett oss nya kunskaper och mer kompetens till att driva ett utvecklingsarbete inom aktionsforskningens ramar och att vi känner att vi är på mycket god väg att nå vår frågeställning. Vi märker att man som pedagog har blivit mer medveten om hur vi arbetar när vi är ute och att det finns ett pedagogiskt tänk kring vår placering, antal vuxna ute, aktiviteter och dess placering, material, utnyttjande av hela gården och att alla pedagoger ser alla barnen och så vidare.

Att ha lärt sig jobba med aktionsforskning som grund har varit mycket lärorikt och givande. De olika verktygen har varit nyttiga och något vi kommer att ha med oss när vi jobbar vidare med vår aktionsforskning. Under tiden vi har jobbat med aktionsforskningen har vi lärt oss att se och bedöma vad kvalitet är.

Under projektets gång har vi även haft handledning för Q-ansvariga både gemensam med andra förskolor och enskild handledning. Vi har även haft Q-kvällar på förskolan där alla pedagoger har varit med och där vår Q-handledare till viss del hållet i kvällen.

Vi Q-ansvariga fick möjligheten att åka på en föreläsning som handlade om förskolans utemiljö. Vi fick mycket inspiration och tankar kring hur vi kunde utveckla och förändra vår utemiljö med enkla medel som inte kostade så mycket. Mycket av det han berättade kände vi igen oss i och vi kände oss stolta över det arbete som vi hade genomfört.

Saker som har hindrat oss lite i vårt arbete med att utveckla gården är den begränsade ekonomin. Stor del av vår avdelningsbudget har gått till Q-projektet ,vilket har lett till att den övriga verksamheten har blivit "lidande" samtidigt som Q-projektet var något som vi alla ville satsa pengar på.

Vi fortsätter arbeta med vår utemiljö. Vi har tillfört och fortsätter tillföra material som ska locka till fortsatt lustfylld och utvecklande lek på vår gård!