Om förskolan

Våra visioner

Vi strävar efter att varje barn skall känna lust och trygghet för att kunna utveckla sin egen självständighet och tillit till sin egen förmåga, genom att erbjuda en trygg och lärorik miljö som är anpassad för barnens intressen och behov.

Vi ser barn som kompetenta och viktiga personer.
Vi anser att leken är grunden till allt lärande. Leken är barnets sätt att utvecklas, därför vill vi ge barnen möjlighet att påverka sin dag genom egna val av aktiviteter.

Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö, där barnen kan anpassa leken och de skapande aktiviteterna efter sina egna behov och förutsättningar.

Vi har ett tillåtande förhållningssätt som ger barnen möjlighet och förtroende att söka egna lösningar.

Reggio Emilia

Verksamheten utgår från Reggio Emilias förhållningssätt.
Vårt mål är att skapa förutsättningar för barnen att utveckla många olika uttryckssätt.

Det lustfyllda skapandet, språket, samt barns matematiska tänkande är en viktig del av detta. Vi fångar barnens naturliga lust och intresse för lärandet.

Vi pedagoger och miljön på förskolan är två viktiga aspekter, men att barnen är viktiga för varandras utveckling är väldigt viktigt också!

Läs mer om Reggio Emilia här.

Q         


Vad är Q?

Q i förskolan är ett utvecklingsarbete som handlar om att man utgår från den verksamhet man har och hittar något man vill utveckla. Vi gräver där vi står!                

Varför Q? Ett av målen är att kvaliten höjs för barnen i förskolan. Ett systematiskt kvalitetsarbete stärker yrkesrollen och ger högre kvalitet i det pedagogiska arbetet.

Vår frågeställning är:

Hur kan vi använda gården till ett rum för lustfyllt lärande?

Läs mer om Q här.

Vårt arbetssätt

Vi personal arbetar ca 2-5 år på en avdelning, därefter roterar vi. Det blir alltså så, att en personal oftast kan "följa med" barnet som flyttar upp till nästa avdelning. Det positiva med detta, anser vi är att vi alla får arbeta med alla och därigenom känner vi varandra väl och känner även till hur det är att arbeta på de olika avdelningarna. Vi får en gemensam känsla för alla barn i huset och resonerar att "Alla barn är allas barn".