Lekens betydelse

Förskolan lägger stor vikt vid lekens betydelse och jobbar med att ge barnen inbjudande lekmijöer som formas efter barnens intresse som stimulerar lärandetI leken bearbetar barnen intryck i samspel som utvecklas till ny kunskap. Leken lägger grunden till det livslånga lärandet.

I leken lär sig barnet bland annat:

 • Samarbete
 • Fantasi/inre föreställningar
 • Kreativitet
 • Hjälpsamhet
 • Omtänksamhet
 • Bearbetning
 • Turtagning
 • Rollspel
 • Språk
 • Matematik
 • Förstå sin omvärld
 • Identitet
 • Att minnas
 • Dramatisera
 • Ömsesidighet
 • Koncentrationsförmåga
 • Motorik
 • Självförtroende