Till alla vårdnadshavare i år 2 på Åsle skola

Utvärdering likabehandlingsarbetet läsåret 2014-2015 

Ett läsår har snart gått och vi har på olika sätt arbetat med skolans vision om att: ”Vi ska ha en skola präglad av trygghet, glädje, respekt och lika värde”.

Maj månad är en utvärderingens månad i skolans värld, så också för vårt likabehandlingsarbete.

Vi önskar nu att Du tar Dig tid och svarar på några frågor.

Dina synpunkter är viktiga inför vårt val av vad vi behöver fokusera på att förstärka och förbättra under läsåret 2015-2016.

Skolan har ett ansvar för att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten.

De problem- och riskområden som skolan identifierar ska ligga till grund för planeringen av de åtgärder som ska genomföras för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Dina svar kan göra skillnad.

Tack för att Du engagerar Dig

Berit Johansson                                                                     Kurator och ansvarig för skolans trygghetsgrupp berit.johansson@falkoping.se

Yvonne Hagle                                                 Rektor                                                         yvonne.hagle@falkoping.se


OBS! Sista svarsdatum för enkäten är 21 maj 2015.


Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.