Sotning

Sotningsverksamheten delas upp i momenten sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Kommunen beslutar om frister, det vill säga längsta intervall mellan sotningarna, medan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar om brandskyddskontrollens frister och omfattning och behörighetskrav för den som ska utföra kontrollen.

Kommunen får medge att en fastighetsägaren själv eller någon annan än den som kommunen utsett får utföra sotningen, om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 

Ny lagstiftning

Den 1 jan 2004 trädde Lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor i kraft och samtidigt upphörde räddningstjänstlagen med tillhörande förordning.

Den nya lagstiftningen innebär vissa förändringar inom sotningsområdet som kommer att påverka såväl kommunerna, i egenskap av ansvarig för sotningsverksamheten som de företag som utför sotningsarbete samt den enskilde fastighetsägaren.

Imkanaler från bostadskök

Imkanaler från bostadskök omfattas inte längre av kraven på sotning och brandskyddskontroll.