Skydd mot olyckor

Viktig information till dig som är fastighetsägare eller verksamhetsansvarig.

Den 1 januari 2004 började en ny lag och förordning "Skydd mot olyckor" att gälla. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att fastighetsägare och verksamhetsansvariga bör bedriva ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete. Brandskyddet bör även dokumenteras.

Enligt den nya lagstiftningen läggs ett tydligare ansvar på den enskilde att själv ansvara för att brandskyddet håller en bra nivå. I det allmänna rådet "Systematiskt brandskyddsarbete" (SRVFS 2004:3) anges att alla byggnader och verksamheter oberoende av omfattning ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd.
Det innefattar bland annat att det ska finnas:

  • Brandskyddsorganisation med brandskyddsansvarig
  • Utbildningsplaner för personal
  • Rutiner för kontroll, dokumentation och uppföljning av brister

Ett flertal av de byggnader som tidigare varit föremål för brandsyn får fortsättningsvis själva sköta kontrollen av brandskyddet på samma sätt som egenkontroll av arbetsmiljön genomförs.

Brandsyn som begrepp försvinner och ersätts av tillsyn där tyngdpunkten läggs på hur det systematiska arbetet bedrivs och den dokumentation som finns.

I en föreskrift till lagstiftningen finns angivet att vissa byggnader och verksamheter dessutom ska redovisa sitt brandskydd skriftligt till kommunen.

Vilka byggnader och verksamheter som berörs finns angivet i SRVFS 2003:10, Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet.