Hastighetsplan

Skyltar med 30 km/h

Ett nytt system med hastighetsgränser infördes i Sverige 2008. Det innebär att det nu finns möjlighet att införa hastighetsgränser i steg om 10 km/timmen, från 30 upp till 120 km/timmen. Tanken är att vägar och gator ska kunna användas effektivare och att det ska bli en tydligare koppling mellan vägens utformning och hastighetsgränsen.

Tekniska nämnden beslutade den 16 maj 2011 att anta en Hastighetsplan för Falköpings, Floby och Stenstorpstätorter. Planen har tagits fram med hjälp av metoden "Rätt fart i staden" som innebär att man tar hänsyn till stadens karaktär, trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet samt trafikens miljö- och hälsopåverkan.

Hastigheten gör skillnad

En plan för att införa de nya hastigheterna etappvis med förslag till åtgärder ska upprättas utifrån vilka hastighetsgränser som eftersträvas på lång sikt och vad som kan genomföras på kort sikt.

Med utgångspunkt från hastighetsplanen för Falköpings, Floby och Stenstorps tätorter ska hastigheten på gator och vägar i övriga mindre tätorter i kommunen ses över tillsammans med Trafikverket.