Kvalitetsgarantier inom handikappomsorg

I Falköping har vi kvalitetsgarantier inom handikappomsorgen. Dessa ska göra det tydligare vad du kan förvänta dig i dina kontakter med oss. Det är viktigt för oss att du upplever ett kunnigt och vänligt bemötande när du har kontakt med oss.

Kvalitetsgarantierna har tagits fram i samarbete med brukare, representanter från det kommunala handikapprådet, politiker och verksamhetsföreträdare. Garantierna har fastställts i socialnämnden och följs upp varje år.

Ansökan

Vi lovar att en LSS-handläggare kontaktar dig inom fem arbetsdagar efter din ansökan.

Planering och genomförande

Vi lovar att handikappomsorgen kontaktar dig inom två veckor efter att du fått beslut om insats.

Vi lovar att du ges möjlighet att påverka hur du vill ha din hjälp och hur stödet ska utformas. Detta skrivs ner i en så kallad genomförandeplan som följs upp minst en gång per år. Om du vill får dina närstående/företrädare delta vid planeringen.

Kontaktman

En kontaktman är en person som har ett särskilt ansvar när du beviljats insatserna boende, korttidsvistelse och daglig verksamhet.

Vi lovar att du får en kontaktman i samband med att insatsen påbörjas.

Korttidsvistelse

Du kan beviljas korttidsvistelse om du behöver återhämtning och miljöombyte eller om dina närstående behöver avlastning.

Vi lovar att du får tillgång till korttidsvistelse inom tre veckor efter att du beviljats detta. Vid akut behov lovar vi att du får tillgång till korttidsvistelse inom 24 timmar.

Daglig verksamhet

Genom daglig verksamhet får du tillgång till meningsfull sysselsättning. Det är viktigt att den är anpassad till dina förutsättningar och önskemål.

Vi lovar att du erbjuds alternativ om du vill byta eller prova på en ny arbetsplats.