Förfrågningsunderlag och bilagor

Förfrågningsunderlag

Läs förfrågningsunderlaget härPDF.

Bilagor

1. Lag om Valfrihetssystem, SFS 2008:962PDF

2. Reglemente för socialnämndenöppnas i nytt fönster

3.  Organisationsbild för Falköping, kommunen och socialnämndenöppnas i nytt fönster

4. Avtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om hälso- och sjukvårdPDF

5. Geografisk indelning av hemtjänstenPDF

6. Ansökan om förändring av kapacitetstak eller geografiskt områdePDF

7. Ansökan om godkännande av extern utförare av hemtjänst i Falköpings kommunPDF

8. Mall för avtalPDF

9. 1. Information om redovisningssystem till extern utförarePDF
    2. Rutiner för ersättningPDF
    3. Tillämpningsföreskrifter vid registrering i IntraphonePDF

10. Fakturamall för utbetalning av ersättning till extern leverantörPDF

11. Riktlinjer för handläggning av ärenden vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgenPDF

12. Mall för informationslämning av extern leverantörPDF

13. 1.Blankett för brukares val av utförare inom hemtjänstenPDF
       2.Rutin för byte av utförare av hemtjänstPDF

14. Processbeskrivning av hemtjänstärendePDF

15. Hälso-och sjukvårdsuppgifter i Skaraborgs kommunerPDF

16. 1. Anvisningar och blankett för delegerade hälso-och sjukvårdsinsatserPDF
      2. Soc.styrelsens föreskrifter och råd gällande delegeringPDF
      3.Riktlinjer med tidsangivelser för delegerade arbetsuppgifterPDF

17. 1. Kursbeskrivning: Teoretisk utbildning inför delegering PDF
      2. Utbildningsmaterial: Teoretisk utbildning inför delegeringPDF

18. Anvisningar för upprättande av HSL-plan och journalföringPDF

19. Anvisningar för rapportering till larm-/nattpatrullPDF

20. 1. Uppdragshandling för samordnad vårdplanering- SVPLPDF
      2. Rutin för hemgång från sjukhusPDF
      3. Gemensam rutin för SVPL i Västra GötalandPDF

21. Rutin för om brukare inte är anträffbarPDF

22. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

23. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre, SOSFS 2011:12PDF

24. 1. Försäkran om tystnadsplikt/sekretessPDF
      2. Sekretess och tystnadsplikt - gåvor och testamentePDF

25. Infobroschyr kontaktperson  hemtjänstPDF

26. Checklista för nya ärenden i hemtjänstenPDF

27. Mall för upprättande av levnadsbeskrivningarPDF

28. Rutiner för Genomförandeplan
      Instruktion för genomförandeplan i Pro-CapitaPDF

29. 1. Rutin för ett aktiverande förhållningssättPDF
      2. Demens och bemötandePDF
      3. FörflyttningarPDF

30. 1. Kommunens riktlinjer för hantering av privata medelPDF
      2. Ansvarsförbindelse privata medelPDF
      3. Överenskommelse om deponering av privata medelPDF
      4. Kvittens privata medelPDF

31. 1. Rutiner för synpunktshantering -Policy för Falköpings kommunPDF
      2. Vägledning för personalPDF
      3. Anmälningsblankett för mottagning och åtgärdande av synpunktPDF

32.  1. Rutin för rapport Lex SarahPDF
       2. Rapporteringsblankett Lex SarahPDF
       3.  SOSF:s 2011:5 PDF

33. Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVM, LVU och LSS, SOSFS 2006:5PDF

34.  1. Rutin för dokumentation enligt SoL-LathundPDF
       2. Dokumentation inom äldreomsorgenPDF

35.  1. Kompletterande säkerhetsinstruktion för dok.systemPDF
       2. SystemsäkerhetsplanPDF

36. 1. Livsmedelshantering inom socialförvaltningen — egenkontrollprogramPDF
       2. Handbok hantering av livsmedel- SKLPDF

37.  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete-SocialförvaltningenPDF

38.  Värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre, SOSFS 2012:3PDF

39. Nationell värdegrund för äldreomsorgen - ett vägledningsmaterial, Socialstyrelsen 2013PDF

40. 1.Värdighetsgarantier för hemtjänstenPDF
      2. Socialnämndens mål 2016-2019PDF

41. Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOVPDF
      Underlag för verksamhetsredovisning av kvalitetsarbetet i hemtjänstPDF