Förfrågningsunderlag och bilagor

Bilagor


1. Lag om Valfrihetssystem, SFS 2008:962PDF

2. Reglemente för socialnämndenPDF

3. Organisationsbild för Falköping, kommunen och socialnämndenPDF

4. Avtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om hälso- och sjukvårdPDF

5. Geografisk indelning av hemtjänstenPDF

6. Ansökan om förändring av kapacitetstak eller geografiskt områdePDF

7. Ansökan om godkännande av extern utförare av hemtjänst i Falköpings kommunPDF

8. Mall för avtalPDF

9. 1. Information om redovisningssystem till extern utförarePDF
    2. Rutiner för ersättningPDF

10. Fakturamall för utbetalning av ersättning till extern leverantörPDF

11. Riktlinjer för handläggning av ärenden vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgenPDF

12. 1. Mall för informationslämning av extern leverantörPDF
      2. Mall för webbsida för utförare i hemtjänstPDF

13. 1.Blankett för brukares val av utförare inom hemtjänstenPDF
       2.Rutin för byte av utförare av hemtjänstPDF

14. Processbeskrivning av hemtjänstärendePowerpoint

15. Hälso-och sjukvårdsuppgifter i Skaraborgs kommunerPDF

16. 1. Anvisningar och blankett för delegerade hälso-och sjukvårdsinsatserPDF
      2. Soc.styrelsens föreskrifter och råd gällande delegeringPDF
      3.Riktlinjer med tidsangivelser för delegerade arbetsuppgifterPDF

17. 1. Kursbeskrivning: Teoretisk utbildning inför delegering PDF
      2. Utbildningsmaterial: Teoretisk utbildning inför delegeringPDF

18. Anvisningar för upprättande av HSL-plan och journalföringPDF

19. Anvisningar för rapportering till larm-/nattpatrullPDF

20. 1. Uppdragshandling för samordnad vårdplanering- SVPLPDF
      2. Rutin för hemgång från sjukhusPDF
      3. Gemensam rutin för SVPL i Västra GötalandPDF

21. Rutin för om brukare inte är anträffbarPDF

22. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9PDF

23. God kvalitet i socialtjänsten- om ledningssysten för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU,LVM och LSS, inkl. SOSFS 2006:11. Socialstyrelsen 2010PDF

24. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre, SOSFS 2011:12PDF

25. 1. Försäkran om tystnadsplikt/sekretessPDF
      2. Sekretess och tystnadsplikt - gåvor och testamentePDF

26. Infobroschyr kontaktperson  hemtjänstPDF
     

27. Checklista för nya ärenden i hemtjänstenPDF

28. Mall för upprättande av levnadsbeskrivningarPDF

29. Rutiner för Genomförandeplan
     1. FaktadelPDF
     2. ChecklistaPDF
     3. Instruktion för genomförandeplan i Pro-CapitaPDF
      

30. 1. Rutin för ett aktiverande förhållningssättPDF
      2. Demens och bemötandePDF
      3. FörflyttningarPDF

31. 1. Kommunens riktlinjer för hantering av privata medelPDF
      2. Ansvarsförbindelse privata medelPDF
      3. Överenskommelse om deponering av privata medelPDF
      4. Kvittens privata medelPDF

31. 1. Rutiner för synpunktshantering, inkl. blankett för mottagning- och åtgärdandePDF
      2. Anmälningsblankett synpunkterPDF

32.  1. Rutin för rapportPDF Lex SarahPDF
       2. Anmälningsblankett Lex SarahPDF
       3.  SOSF:s 2011:5 PDF

33. 1. Rutiner för synpunktshantering -Policy för Falköpings kommunPDF
      2. Vägledning för personalPDF

34.  Anmälningsblankett för mottagning och åtgärdande av synpunktPDF

35. Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVM, LVU och LSS, SOSFS 2006:5PDF

36.  1. Rutin för dokumentation enligt SoL-LathundPDF
       2. Dokumentation inom äldreomsorgenPDF

37.  1. Kompletterande säkerhetsinstruktion för dok.systemPDF
       2. Systemsäkerhetsplan 070627PDF
       

38. 1. Livsmedelshantering inom socialförvaltningen — egenkontrollprogramPDF
       2. Handbok hantering av livsmedel- SKLPDF

39.  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete-SocialförvaltningenPDF

40.  Värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre, SOSFS 2012:3PDF

41. Nationell värdegrund för äldreomsorgen - ett vägledningsmaterial, Socialstyrelsen 2013PDF

42. 1.Värdighetsgarantier för hemtjänstenPDF
      2.Visioner och mål för hemtjänsten i FalköpingPDF

43. Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOVPDF