Information till utförare och företag

Falköpings kommun har infört eget val av utförare inom hemtjänsten. Det innebär att de som har hemtjänst kan välja utförare av sina biståndsbedömda insatser. De kan välja mellan de utförare som socialnämnden har godkänt och tecknat avtal med. Du som driver ett företag eller planerar att starta ett företag kan ansöka hos kommunen om att bli privat utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Begränsad avtalstid vid nya ansökningar

Socialnämnden beslutade den 15 augusti 2016 (SN § 89) att nuvarande förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst enligt LOV, ska förändras avseende vissa väsentliga villkor. Avsikten var att omställningen med nya villkor, så som förändrad ersättning från utförd tid till beviljad och beställd tid skulle ha varit klar innan 2017-02-28. Av systemtekniska skäl går det inte att genomföra varför det ligger ett förslag till Socialnämnden den 20 februari att besluta om en förlängning av övergångtiden, med nytt förfrågningsunderlag från och med 1 september 2017. Det innebär att nya ansökningar kan behandlas från och med 1 mars 2017 enligt nuvarande förfrågningsunderlag, men med begränsningen att vid godkännande kan avtal endast upprättas till och med 31 augusti 2017.

Vem kan bli privat utförare?

Du som idag driver ett företag eller planerar att starta ett företag, med en verksamhet som innefattar utförande av tjänster i enskildas hem i form av service och/eller omvårdnad, kan ansöka hos kommunen om att bli privat utförare av hemtjänst enligt LOV.

Det innebär att du som privat utförare till den kommunala hemtjänsten har möjligheter att skapa och utveckla en verksamhet som kan attrahera de som har hemtjänst. LOV bygger på att det är du som utförare som måste visa att din verksamhet är så kvalitativt lockande och bra att brukaren väljer dig istället för den traditionella kommunala utföraren eller annan utförare.

Vilka tjänster kan utföras?

Serviceinsatser så som städning, fönsterputsning, tvätt och klädvård, inköp och ärenden samt promenader och ledsagning som utförs på vardagar mellan kl. 8-17.

Omvårdnadsinsatser i form av personlig hjälp och skötsel med t.ex. hygien, dusch, morgon- och kvällshjälp, måltider/distribution av färdiglagad mat, toalettbesök och tillsyn under alla veckodagar kl. 7-22. Uppdraget kan även omfatta utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, vilka kan delegeras av kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel sjuksköterskor.

Alla insatser beslutas och beställs av kommunen utifrån den enskilde brukarens val av utförare och ska utföras i eller i anslutning till brukarens hem.

Krav för att bli godkänd utförare?

För att bli godkänd utförare måste du som utförare följa gällande lagstiftning och leva upp till de krav på kvalitet och utförande som socialnämnden beslutat.

De krav som kommunen ställer på dig som utförare framgår av ett förfrågningsunderlag som även anger de villkor som gäller för uppdraget och hur du kan göra en ansökan.

Förfrågningsunderlag, bilagor och ansökansformulär finns nedan.

Ansökan

Du ska använda kommunens formulär när du ansöker om att få bli utförare. Fyll i alla uppgifter, skriv under och skicka ansökan till kommunen för handläggning och beslut.

I ansökan kan du ange om du vill begränsa din kapacitet i åtagandet och om du vill vara verksam i hela kommunen, eller i något eller några av de sex områden som kommunen är indelad i. När din ansökan godkänts kan du öka eller minska din kapacitet och/eller ditt geografiska område genom att enkelt anmäla detta till kommunen.

Prövning av ansökan

Din ansökan prövas i två steg. Förts kontrolleras att du som sökande utförare uppfyller kvalificeringskraven som företagare. Om du uppfyller dessa krav, prövas om du även uppfyller kraven som ställs på tjänstens utförande.

Handläggning och beslut

Handläggningstiden är högst 45 dagar, förutom under perioden juni-augusti då den är högst 60 dagar. Under handläggningstiden är du som sökande utförare bunden vid din ansökan.

Kommunens handläggare granskar att din ansökan är fullständig och kontaktar dig om uppgifter saknas eller behöver kompletteras. Sedan genomförs en granskning huruvida du som utförare uppfyller kraven och referenstagning görs. Du får även vara beredd på att presentera dig och din verksamhet vid ett personligt möte för att redogöra för din ansökan och besvara eventuella frågor.  

Om socialnämnden anser att din ansökan uppfyller kraven kommer ansökan att godkännas. Du får en skriftlig underrättelse om beslutet. Om din ansökan inte godkänns, och du anser att detta beror på att socialnämnden gjort en felbedömning, har du möjlighet att ansöka om rättelse hos allmän förvaltningsdomstol.

Avtal och start av verksamhet

För att du som godkänd utförare ska få uppdrag måste du teckna avtal med kommunen. En mall för avtal finns som bilaga till förfrågningsunderlaget. När avtalet är godkänt ska utförarens verksamhet starta inom 60 dagar, om inte annat beslutats.

Avtalstiden börjar när avtal är undertecknat och löper tillsvidare med 90 dagars uppsägningstid för leverantören och 180 dagars uppsägningstid för kommunen.  För leverantören kan uppsägning inte ske förrän tidigast 180 dagar efter avtalets tecknande, vilket innebär att avtal med en godkänd leverantör inte kan upphöra förrän efter 270 dagar.

Ersättning

Ersättningen till leverantören baseras på ett av kommunen årligen bestämt timpris. I timpriset ingår samtliga kostnader för tjänstens utförande, till exempel personalkostnader, administration och ledning samt tid för planering, dokumentation och förflyttning. Med timersättningen avses ersättning för den tid som brukaren beviljats och kommunen beställt för utförande av leverantören. Leverantören fakturerar kommunen för de insatser och den tid parterna är överens om efter avstämning.

Ersättning för uppstart lämnas som ett engångsbelopp för ny brukare. Vid brukarens frånvaro lämnas ingen ersättning.

Ersättningsnivån varierar beroende på leverantörens åtagande, och på om avtalet avser utförande av enbart serviceinsatser eller både omvårdnads- och serviceinsatser. Ersättningsnivån beror också på om brukaren bor i Falköpings stad, i någon annan tätort i kommunen eller på landsbygden. Se ersättning för hemtjänstinsatser.

Tilläggstjänster

Som leverantör kan du erbjuda tilläggstjänster. Det är tjänster utöver den biståndsbedömda hemtjänst som kommunen beställt. Vilka tilläggstjänster som du erbjuder ska på förhand vara kända av kommunen och brukaren. Vill brukaren beställa en tilläggstjänst av leverantören, betalas den av brukaren själv direkt till leverantören. Kommunen betalar inte för tilläggstjänster.

Information till brukare

I samband med ansökan och tecknande av avtal ska du som utförare lämna uppgifter om din verksamhet och ditt åtagande, en information som är lika för alla utförare. Denna informationen sammanställs och finns tillgänglig för brukaren såväl i skrift som på kommunens webbsida. Du har även möjlighet att som leverantör marknadsföra din egen verksamhet, förutsatt att den inte upplevs som påträngande av brukaren.

Vill du veta mer om det egna valet?

Har du frågor om ansökan, villkor för utförandet och annat kring valfrihetssystemet kan du kontakta socialförvaltningen.