Avgifter för stöd och service

Det stöd och den hjälp du kan få av äldreomsorgen och området funktionsnedsättning är behovsprövad. Kommunen tar ut avgifter för de flesta av sina tjänster.

Inkomstförfrågan

Första gången du får hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, trygghetslarm, dagvård, korttidsvistelse eller flyttar till ett äldreboende får du en blankett, en så kallad inkomstförfrågan.

Vad du ska betala för dina insatser beror på vad du har för inkomst. Makars inkomst slås samman och delas lika.

Din/era totala inkomster jämförs mot ett förbehållsbelopp för att se vad du/ni har för betalningsförmåga.

Vad är förbehållsbelopp?

Förbehållsbelopp är de pengar du behöver för dina personliga behov, och som du ska ha kvar innan en avgift tas ut för vård, omvårdnad och sociala insatser.
 
I förbehållsbeloppet ingår ett schablonbelopp. Det är ett belopp som är lika för alla i hela landet, men varierar om du är äldre eller yngre än 65 år, och om du är ensamstående eller sammanboende.
 
Schablonbeloppet består av kostnader för:

 • Mat
 • Kläder och skor
 • Fritidsaktiviteter
 • Hygien, så som schampo och tvål
 • Förbrukningsvaror, till exempel diskmedel
 • Dagstidning, telefon och teve-avgift
 • Möbler och husgeråd
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Resor
 • Läkarvård och tandvård
 • Mediciner

I förbehållsbeloppet ingår även bostadskostnad, kostnad för god man och mattillägg vid fördyrad matkostnad för färdiglagad mat.

Räkna ut din avgift

Räkna preliminärt ut din avgift för:

Inkomstbeprövade avgifter

(summan kan aldrig bli mer än maxtaxan, 2013 kr per månad)


Hemtjänst, serviceinsatser t.ex. städ och tvätt

253 kr/h

Hemtjänst, omvårdnad

253 kr/månad

Kommunal hälso- och sjukvård

253 kr/månad

Trygghetslarm

253 kr/månad

Matdistribution

8 kr/gång

Kontaktperson

253 kr/månad

Hemstöd

253 kr/månad

Dagverksamhet

33 kr/dag

Äldreboende hemtjänst

2013 kr/månad

Korttids/växelvård

67 kr/dygn

 

Fasta avgifter

Fast avgifter som betalas utöver maxtaxan.


Matdistribution, lunch

56,60 kr/portion

Dagverksamhet, mat

56,60 kr/dag

Dagversamhet, resor

33 kr/dag

Äldreboende mat

3339 kr/månad

Äldreboende hyra

3800-6202 kr/månad

Korttid/växelvård mat

111,30/dygn

 

LSS-avgifter

Avlastning korttid/LSS, måltider

Heldag 65,34 kr/dygn

Halvdag 43,99 kr/dygn

Dagcenter mat

48 kr/dag

Dagcenter resor

500 kr/månad

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om avgifter inom äldreomsorgen och området funktionsnedsättning kan du läsa broschyrerna nedan eller ta kontakt med biståndsenheten.