Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd genom socialtjänsten bör du anmäla detta till socialförvaltningen.

Göra en anmälan

En anmälan kan göras både skriftligt och muntligt genom t.ex. telefonsamtal till socialförvaltningens barn- och familjesektion, se kontaktuppgifter nedan. Vid akuta ärenden se nedan.

Det vanligaste är att den som lämnar anmälan uppger sitt namn men det går även att vara anonym under förutsättning att man inte uppger sitt namn eller att socialtjänsten på annat sätt får kännedom om anmälarens identitet.

I undantagsfall kan Socialnämnden i enlighet med sekretesslagen hemlighålla anmälarens identitet, man kan dock inte lämna någon garanti eftersom frågan ytterst avgörs i domstol.

Det finns alltid en möjlighet för var och en att kontakta socialtjänsten för att få råd i samband med oro och misstankar kring barn och unga.

Du kan utan att nämna namn diskutera med en socialsekreterare vad som är orsaken till din oro och hur man kan se på det.

Ansökan om stöd/avlastning

Vårdnadshavare och ungdomar mellan 15-18 år kan själva ansöka om stöd och hjälp hos socialtjänsten. Stöd kan ges i form av exempelvis samtalskontakt, familjebehandling, kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.