Faderskap

Socialnämnden har utredningsskyldighet enligt lag bl.a. när ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra. Anledningen är främst att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara.

Utredningen initieras oftast genom att socialnämnden får en underrättelse från Skatteverket. Faderskapet utreds och fastställs genom bekräftelse. I samband härmed kan föräldrarna också göra anmälan om gemensam vårdnad.