Statliga bidrag till lokala naturvårds-projekt i Falköpings kommun

Bilden visar backsippor

Backsippor

Från och med 2010 kan kommuner åter söka bidrag för Lokala naturvårdsprojekt (LONA). Av propositionen Hållbart skydd av naturområden framgår att 50 miljoner kr kommer att avsättas per år.

Medel kan sökas för följande åtgärder:

  • kunskapsuppbyggnad,
  • områdesskydd,
  • skötsel av områden, naturtyper och arter,
  • restaurering av områden,
  • information, folkbildning eller annan kunskapsspridning.

Kommuner kan få högst 50 procent av projektens bidragsberättigade åtgärder som bidrag. En av grunderna till satsningen på lokal naturvård är att uppnå de nationella miljömålen. Friluftslivet och dess kopplingar till hälsa, jämställdhet och integration är andra viktiga utgångspunkter.

Totalt har Falköpings kommun fått 2 238 330 kr i statliga bidrag till olika naturvårdsprojekt under åren 2004 - 2017. LONA-bidragen utgör 1 766 000 kr.