Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Falköpings kommun

Bilden visar backsippor

Backsippor

Under åren 2004-2006 satsade regeringen 300 miljoner kronor till kommunala och lokala naturvårdsinsatser. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fördelat nästan 50 miljoner kronor till 234 olika naturvårdsprojekt.
   
Från och med 2010 kan kommunerna åter söka bidrag för Lokala naturvårdsprojekt (LONA). Av propositionen 2008/2009:214 Hållbart skydd av naturområden framgår att 50 miljoner kronor kommer att avsättas per år. Medel kan sökas för följande åtgärder:   

  • kunskapsuppbyggnad,
  • områdesskydd,
  • skötsel av områden, naturtyper och arter,
  • restaurering av områden,
  • information, folkbildning eller annan kunskapsspridning.

  
Kommunerna kan få högst 50 % av projektens bidragsberättigade åtgärder som bidrag. En av grunderna till satsningen på lokal naturvård är att uppnå de nationella miljömålen. Friluftslivet och dess kopplingar till hälsa, jämställdhet och integration är andra viktiga utgångspunkter.
     
Totalt har Falköpings kommun erhållit 2 049 000 kr i statliga bidrag till olika naturvårdsprojekt under åren 2004 - 2015. LONA-bidragen utgör

1 616 000 kronor.
    
Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats