Naturreservatet Rösjö mosse

Sångsvanar

Sångsvanar

Rösjö mosse är Skaraborgs största våtmarkskomplex. Området har högsta värde i våtmarksinventeringen och ingår i Myrskyddsplanen och EU:s ekologiska nätverk Natura 2000.

Området ligger dessutom inom riksintresset för naturvård Hornborgasjön, Bjurumsområdet och Rösjömosse. Rösjö mosse har höga ornitologiska värden med stora populationer av häckande ljungpipare, grönbena och storspov. Andra häckande fåglar är sångsvan, trana och varfågel. De ornitologiska värdena förstärks av närheten till Hornborgasjön.