Lövskogsinventering i Falköpings kommun

Guckusko på Brunnhembergets östsluttning

Resultatet av den lövskogsinventering som genomfördes 2002–2005 visar att Falköpings kommun är mycket rik på värdefulla lövskogar och att vi har både den största arealen och den största koncentrationen av lövskogar i Västra Götaland.

Lövskogar har stor betydelse för såväl den biologiska mångfalden som för människors upplevelse av naturen. I Riksdagens miljömål "Levande skogar" sägs att skogens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljö-värden och sociala värden värnas.

Syftet med inventeringen är att få fram ett underlag för översikts-planeringen samt ett underlag för säkerställande av värdefulla lövskogar. Inventeringen av lövskogar i Falköpings kommun utgör en samlad redovisning och bedömning från naturvårdssynpunkt. Falköpings kommun har erhållit 280 000 kr i bidrag från Naturvårdsverket för att utföra inventeringen. Inventeringen är utförd av Pro Natura på uppdrag av Falköpings kommun och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Inventeringen har finansierats av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Falköpings kommun. Det förberedande arbetet utfördes under våren 2002 genom att flygbildstolkning utfördes över hela kommunen. De objekt som valdes ut hade antingen en areal över 1,0 ha bestående av minst 50 % ädellöv eller en areal om minst 2,0 ha bestående av minst 50 % triviallöv.

Resultatet av inventeringen

Vid jämförelser med andra inventeringar av lövskog som har utförts i Västra Götaland, så har Falköpings kommun både den största arealen och den största koncentrationen av lövskogar i länet. Falköpings kommun är också mycket rik på värdefulla lövskogar. De värdefullaste utgörs av sluttningsskogar i anslutning till platåbergen, ask-klibbalskog utmed Lidan, sumpskogar med klibbal och ädellövskog i Vilske-Kleva. Klassningen av objekten framgår av nedanstående tabell.


Bedömningskriterier‌


Antal

Areal

Klass 1 (mycket högt naturvärde)

26

381 ha

Klass 2 (högt naturvärde)

144

1 378 ha

Klass 3 (visst naturvärde)

431

4 035 ha

Klass 4 (lågt naturvärde)

215

2 613 ha

Ej fältbesökta

684

5 248 ha

Summa

1500

13 656 ha