Nytt naturreservat på Mössebergs östsluttning

Falköpings kommun har bildat ett nytt naturreservat. Mössebergs östsluttning har mycket höga naturvärden som främst grundar sig på ädellövskogarna. Området är dessutom tätortsnära och är en del av det viktigaste rekreations-området inom kommunen. En stor del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000. Målet med detta område är att bevara och utveckla ett ädellövskogsrikt varierat område till huvuddelen etablerat i brantmiljö samt rikkärrsmiljöer och lokaler för guckusko.

Bakgrund

Diskussioner har sedan en tid tillbaka förts mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Falköpings kommun om att bilda ett kommunalt naturreservat vid Mössebergs östsluttning. Redan när Generalplan för Falköping antogs 1995 fanns planer på att bilda ett naturreservat samt förslag till avgränsning av reservatet.

Natura 2000-område

Mössebergs östsluttning har redan ett mycket starkt skydd då det krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-området. Det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som kan påverka naturvärdena i ett område. Därför krävs det ofta samråd med länsstyrelsen innan man påbörjar en åtgärd. Områdets långsmala form gör att det är extra känsligt för ingrepp. Avverkning, gallring och röjning i ädellövskogsbranterna är exempel på åtgärder som kräver tillstånd, eftersom detta kan ha negativ påverkan naturvärdena. Verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av ett Natura 2000-område kräver dock ej tillstånd.

Fördelar med reservatsbildning

Det finns flera fördelar med att bilda ett kommunalt reservat. Dels höjer man områdets status och dels tydliggörs vilka åtgärder som får och bör utföras i området. Föreskrifter och skötselplan kan anpassas så att området får ett tydligare skydd och bättre skötsel så att naturvärdena bevaras och utvecklas i framtiden. Samtidigt finns det möjlighet att anpassa skötselplan och föreskrifter så att även friluftslivets och turismens intressen gynnas, t ex att bevara och förbättra utsikten vid flera strategiska utsiktspunkter. Utsikten från berget är ju en av områdets viktigaste kvaliteter. Detta under förutsättning att inte syftet med Natura 2000-området motverkas.  

Kommunfullmäktiges protokollPDF

SamrådsredogörelsePDF
Beslut om föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Mössebergs östsluttningPDF
Bilaga 1 BeslutskartaPDF
Bilaga 2 ÖversiktskartaPDF
Bilaga 3 SkötselplanPDF
Bilaga 4 SkötselplanekartaPDF
Bilaga 5 NaturvärdenPDF

Bilaga 6 FriluftsanordningarPDF
Bilaga 7 KulturvärdenPDF
Bilaga 8 SändlistaPDF