Bidrag till utveckling av lokal biogasproduktion i lantbruket

Genom den 100 år gamla Utsädesfonden kan nu bidrag ges till lantbrukare i Falköping som vill undersöka sina möjligheter till biogasproduktion.

Falköpings kommun har stor potential att producera lokal förnybar energi och på det sättet bli oberoende av fossil energi, minska vår klimatpåverkan och på sikt bli självförsörjande på förnybar energi samt även kunna exportera i framtiden. En av de stora resurserna för produktion av förnybar energi i lantbruket är biogasproduktion från gödsel och grödor.

Sök bidrag

Lantbrukare i Falköpings kommun kan söka ett bidrag på 3 000 kronor för att göra en översiktlig kartläggning om det finns förutsättningar för lönsam biogasproduktion för att utveckla sitt lantbruk. Bidraget kan sökas kontinuerligt över året och beslut tas av strategen för hållbar utveckling.

Visar det sig att lantbrukaren har goda förutsättningar kan ytterligare ett bidrag sökas på max 20 000 kronor för att ta fram ett beslutsunderlag med affärsplan, affärsidé, genomförande, mål, syfte, ekonomi- och kalkylunderlag samt teknikval.

Bidraget kan sökas för olika delar av biogassystemet och varje ansökan bedöms utifrån sina förutsättningar och sin nytta. Stöd ges till lantbrukare som vill undersöka möjligheterna att starta biogasproduktion på den egna gården eller i samarbete med andra aktörer. Företräde ges till de lantbrukare som vill undersöka möjligheten att odla grödor för biogasproduktion samt använda marginalmarker för denna produktion. Bidraget kan sökas kontinuerligt över året och beslutas av Utsädesfonden. Lantbrukare som beviljas stödet åtar sig att redovisa resultatet av kartläggningen och/eller förstudien.

Ansökningsblankett skickas till:

Kommunledningsförvaltningen
Att. Ida Helander
521 81 Falköping

Utsädesfonden

Stiftelsen Falköpings Utsädesfond tillkom genom att en disponent och hans hustru i sitt testamente, daterat 1912, donerade 10 000 kronor. Syftet med donationen var att ge möjligheter för torpare och mindre bemedlade jordbrukare inom Falköpings stads handelsområde att på förmånliga villkor få låna pengar till vårutsäde.

Genom villkor i donationen och genom kommunala beslut har fonden, i rättslig mening så småningom stiftelsen, haft följande organisation: Kommunfullmäktige i Falköpings kommun utser en nämnd. Denna nämnd har dels att sköta hanteringen av utsädeslånen: annonsera i lokalpressen, ta emot ansökningar, avgöra vem som ska få låna, avgöra lånevillkoren i övrigt och driva in lånen. Vidare har nämnden exklusiv rätt att föreslå drätselkammaren (nuvarande kommunstyrelsen) vad fondens överskott (avkastningen av det ursprungliga donationsbeloppet) ska användas till. Kommunstyrelsen har rätt att på förslag av nämnden dela ut överskottet, dock inte till kommunens ordinarie utgifter. Vidare sköter kommunstyrelsens ekonomiavdelning själva medlen (numera cirka 216 000 kronor), med ut- och inbetalningar och förvaltning.