Biogas från lantbruket

Uppgraderingsanläggningen i Falköping, som renar biogasen till fordonskvalité, kan fördubbla sin kapacitet och tillsammans med den ledning för uppgraderad gas som går från reningsverket till tankstället ligger en rågasledning. Denna rågasledning är från kommunens sida, tänkt för lantbrukare som vill ansluta sig med gasledning från biogasproduktion på gården. Alternativt finns möjlighet för lantbrukaren att använda biogasen på hemmaplan för uppvärmning och elproduktion.

Den stora potentialen finns i lantbruket

Målet med satsningarna är att i förlängningen skapa tillväxt i små företag och näringslivsutveckling på landsbygden genom att lantbrukarna diversifierar sin verksamhet och därmed ökar sin konkurrenskraft. Detta är ett viktigt led i att skapa hållbar utveckling dels genom sysselsättning på landsbygden, dels genom produktion av förnybar energi som minskar klimatpåverkan.

Samarbete som gynnar lantbrukarna

Det finns en stor biogaspotential i gödsel och lantbrukare på flera platser i kommunen undersöker nu möjligheterna för att själva röta sitt gödsel. Tanken är att sedan leda “rågasen" till Hulesjöns avloppsreningsverk för uppgradering till fordonsbränsle. Det skulle inte bara innebära mer biogas till Falköpingsborna och generera intäkter till lantbrukarna, det rötade gödslet har ett bättre näringsvärde och luktar dessutom mindre. Det finns även lantbrukare som undersöker möjligheten att använda biogasen till värme och el på gården.