Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-01-19

Beslut vid socialnämndens möte i januari

Pressmeddelande

Sammanfattning av socialnämndens beslut vid sammanträdet i januari 2016. Frågor besvaras av nämndens ordförande Susanne Larsson.

Fastställande av riksnorm om försörjningsstöd för 2016

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. I riksnormen 2016 har bland annat belopp för barn i åldersgruppen 7-18 år och för skolungdomar i åldersgruppen 19-20 år (hemmavarande ungdomar som går i gymnasiet) höjts med 250 kr. Syftet med höjningen är att barn i åldersgruppen 7-18 år i familjer med försörjningsstöd ska ha ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter.

Socialnämnden beslutade att fastställa riksnorm samt fördelning av behovsposterna för 2016.

Anmälan om Lex-Sarahärende till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Personal har uttalat sig kränkande till barn och ungdomar på ett boende för ensamkommande barn och bedömning görs att detta har utgjort ett allvarligt missförhållande. Socialnämnden beslutade att skcika Lex-Sarahärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Demenscentrum för boende, vård och omsorg

Socialnämnden antog den 8 april 2013, SN § 49/2013, en plan för den framtida demensvården i Falköpings kommun. Planen byggde på en bred och omfattande medverkan från representanter i socialnämnden och olika personalgrupper med kompetenser och funktioner inom kommunens demensvård. En slutsats i planen är att det i Falköpings kommun saknas ett centrum för demensvården. Behovet av ett sådant stärks av den nationella utvecklingen i demensvården och det ökade kravet på evidensbaserade metoder.

Socialnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att ge berörda nämnder i uppdrag att fatta beslut för uppförandet av ett demenscentrum på tomt vid Fåraberget i Falköping i enlighet med av socialnämnden angiven inriktning och omfattning. Detta med målet att ett demenscentrum ska stå färdigt för användning under 2018.

Upphandling cirkulationstvätt

Vid kommunens äldreboenden finns ett avtal med extern leverantör, f.n. Berendsen AB om avrop och leverans av cirkulationstvätt. Gällande avtal går ut den 1 mars 2016 varför socialförvaltningen deltagit i en ny upphandling. Upphandlingen har handlagts av upphandlingsjurist/ upphandlare Pär Gunnarsson, vid kommunens inköpsfunktion.

Socialnämnden beslutade att anta anbudsgivare 3 som leverantör av cirkulationstvätt samt att ge upphandlingsjurist/upphandlare Pär Gunnarsson i uppdrag att lämna tilldelningsbeslut till antagen anbudsgivare och att upprätta avtal i enlighet med förfrågningsunderlag och gällande bestämmelser.

Kontakt

Susanne Larsson (S), socialnämndens ordförande
0706-96 95 61
susanne.larsson@falkoping.se