Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-08-24

Vi arbetar på medborgarnas uppdrag!

Näringslivet, civilsamhället och alla medborgare i kommunen, ung som gammal, behövs för att fortsätta utveckla Falköping till en god plats att leva, verka och bo i. – Vi har alla ett gemensamt ansvar att bidra till en god dialog och delaktighet för Falköpings tillväxt och utveckling. Sträck på er alla medborgare, det är vi tillsammans som är Falköping, säger Katarina Andersson stolt.

– Alla medborgare i kommunen är betydelsefulla för mig, säger kommundirektör Katarina Andersson. Hon blickar tillbaka på det första halvåret och reflekterar över sitt uppdrag, kommunens uppgift och ansvar gentemot medborgare/medarbetare samt civilsamhällets viktiga roll. Men också om Falköpings framtid och vilka möjligheter och utmaningar som väntar!

Samtliga verksamheter har nyligen fått en ekonomisk och organisatorisk genomlysning för att identifiera hur kommunens resurser kan användas bättre. Resultatet visar att följande områden behöver prioriteras och utvecklas; roll- och ansvarsfördelning, organisation, resursfördelning och samverkan samt målstyrning och uppföljning.
− Mitt fokus under våren har varit att leda, fördela, följa upp och återrapportera detta förändringsarbete, berättar kommundirektör Katarina Andersson. Men hon har också hunnit se den starka vilja och det ihärdiga arbete som bedrivs i de olika förvaltningarna för att verksamheten ska bli ännu bättre.
− Alla medarbetare som går till jobbet varje dag och gör en god arbetsinsats är hörnstenar och bärare av vårt viktiga välfärdsuppdrag, säger Katarina.

Ansvar och rollfördelning

Kommunens uppdrag och ansvar är brett och samhällsservicen finansieras till två tredjedelar med skatter, resten med avgifter och bidrag från staten. De folkvalda politikerna beslutar i budgeten (flerårsplanen) hur pengarna ska användas och vilka mål som ska nås.
− Min uppgift som kommundirektör är att tydligt leda arbetet så att de politiska målen blir verklighet, påpekar Katarina Andersson. Jag ansvarar för att utifrån politiska beslut ta ut riktningen för våra medarbetare, dvs. visa vart vi ska, hur vi ska nå dit och vilka värderingar som gäller. Det Goda Livet är kommunens vision, målbild och drivkraft för det hållbara samhället och de fyra övergripande målen beskriver hur vi ska nå visionen; ett socialt hållbart Falköping, ett attraktivare Falköping, ett näringsliv som utvecklas samt ökad kvalitet inom verksamheterna.

Vi arbetar på medborgarnas uppdrag

I en komplex organisation med drygt 3 000 medarbetare krävs tydlighet, beslutsamhet och uthållighet, men också en stark värdegrund som ger vägledning för medarbetarnas beslut och bemötande.
− Jag vill att kommunens alla medborgare ska känna att de är betydelsefulla och att vi arbetar på deras uppdrag, betonar Katarina Andersson. Ett uppdrag som jag och mina medarbetare tar på största allvar. Delaktighet och inflytande måste stärkas genom medborgardialog och utvecklad e-demokrati, så att Falköping fortsätter vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i.


Möjligheter och utmaningar

Ett bra näringslivsklimat med nya växande företag är en förutsättning för att skapa hållbar tillväxt samtidigt som det utvecklar välfärden. Nu pågår även ett intensivt arbete för att fler bostäder ska kunna byggas.
− Våra barn och unga är framtiden och därför blir utbildning och matchning på arbetsmarknaden viktigt för att få fler att söka sig till bristyrken, konstaterar Katarina Andersson. Utmaningarna är en åldrande befolkning, stora rekryteringsbehov inom skola, vård och omsorg, inkluderingen av nya Falköpingsbor samt växande krav på investeringar i hållbar kollektivtrafik, infrastruktur, energi, vatten och avlopp etc.


Tack alla engagerade Falköpingsbor!

Katarina konstaterar också att föreningsliv, kyrkliga samfund, välgörenhetsorganisationer och enskilda personer gör en ovärderlig insats för vårt samhälle och gemensamma välfärd.
− Ett bra exempel på detta är alla engagerade Falköpingsbor som blivit språkvänner till 170 nyanlända par/familjer, säger Katarina Andersson. Jag är övertygad om att samverkan i olika former är avgörande för framtida samhällsutmaningar.

Katarinas personliga tankar

Läs gärna Katarina Anderssons egna personliga tankar om det första halvåret som kommundirektör på kommunens webbplats.

Ett halvår som kommundirektörPDF