Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-05-19

Demokratiberedningen vill öka dialogen!

Gruppdiskussioner på temat medborgardialog och medskapande medborgare.

Förra veckan genomförde demokratiberedningen en workshop med förtroendevalda och tjänstepersoner på temat medborgardialog och medskapande medborgare. Det är viktigt att möta medborgarnas behov och förväntningar på information och dialog. Därför behöver nya metoder utvecklas för att ge möjlighet till större inflytande, delaktighet och påverkan. Resultatet från workshopen ska utgöra underlag för kommunens nya riktlinjer för medborgardialog.

Människors engagemang för samhällsfrågor har förändrats genom åren samtidigt som organisationer och formerna för demokrati i stort sett varit oförändrade. De snabba samhällsförändringarna bidrar till att förväntningarna på medborgardialog blir större. Vid workshopen diskuterades bland annat följande frågor:

  • Vad är medborgardialog och varför ska vi ha det?
  • På vilket sätt vill vi använda medborgardialog i Falköpings kommun?

Medborgarna vill vara delaktiga

Undersökningar visar att svenska medborgare vill diskutera politiska frågor och är intresserade av vad som händer i samhället samtidigt som intresset för att påverka, genom att vara medlem i ett politiskt parti, minskat. Nya sätt att framföra sina åsikter och synpunkter har blivit viktigare för människor.

Demokratiberedningens uppdrag

Demokratiberedningen uppgift är att arbeta för en väl fungerande demokrati i Falköpings kommun, nu och i framtiden. Utgångspunkten är att kommunen i större utsträckning än tidigare behöver fokusera på sin roll i arbetet för demokratin och särskilt underlätta en aktiv dialog med medborgarna. Uppdraget från kommunfullmäktige är att:

  • Utveckla och införa ett gemensamt sätt att arbeta i kommunen för medborgardialog
  • Ansvara för kommunens alla förtroendevaldas kompetensutveckling
  • Utreda och införa system för uppföljning av kommunens demokratiarbete
  • Utreda förutsättningarna för utvecklad e-demokrati
  • Ansvara för uppföljning och utredning av den politiska organisationen (motsvarande förtroendemannautredning) inför mandatperioden år 2019–2022
  • Utreda frågan om allmänhetens frågestund
  • Beredningen ska särskilt ta hänsyn till ojämlika förutsättningar för medverkan i det demokratiska arbetet

Ledamöter och ersättare i demokratiberedningen

 

Kontaktperson

Kanslichef Linda Karelid
linda.karelid@falkoping.se
0515-88 52 63