Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och handlingar från kommunens nämnder och utskott för de senaste åren hittar du i kolumnen till vänster.

Kommunen undersöker vilka typer av handlingar och dokument som ur informationssyfte kan vara lämpliga att publicera på kommunens hemsida. Det måste säkerställas att sådan publicering sker i enlighet med personuppgiftslagens och sekretesslagens bestämmelser. Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen och publicering av personuppgifter. Vissa personuppgifter kommer därför, mot bakgrund av reglerna i ovan nämnda lagar, inte att publiceras på hemsidan. Beslutsunderlag finns idag tillgängligt hos respektive styrelse/nämnds diarium.