Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du protokoll och handlingar från kommunens nämnder och utskott för året och för de senaste åren.

Hur personuppgifter hanteras

Kommunen undersöker vilka typer av handlingar och dokument som ur informationssyfte kan vara lämpliga att publicera på kommunens hemsida. Det måste säkerställas att sådan publicering sker i enlighet med personuppgiftslagens och sekretesslagens bestämmelser.

Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen och publicering av personuppgifter. Vissa personuppgifter kommer därför, mot bakgrund av reglerna i ovan nämnda lagar, inte att publiceras på hemsidan. Beslutsunderlag finns idag tillgängligt hos respektive styrelse/nämnds diarium.