Flerårsplan

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som kommunen råder över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. Här beskrivs de olika delarna i flerårsplanen för att guida läsaren.

Majoritetens text inleder flerårsplanen och beskriver den politiska majoritetens prioriteringar under perioden.

Det Goda Livet i Falköping beskriver vår vision och värdegrund. Detta är vår målbild och drivkraft i den kommunala verksamheten.

Omvärldsanalysen beskriver förändringar i omvärlden som påverkar kommunen. I årets första omvärldsanalys har arbetet fokuserat på sex övergripande trender som har påverkan, på kort eller lång sikt, för Falköpings kommun.

Våra mål för Falköping är en del som beskriver våra fyra mål för att nå till visionen och indikatorer som visar om vi är på rätt väg. Här redovisas även rutiner för uppföljningen av flerårsplanen.

Ekonomisk förutsättningar tar avstamp i att beskriva de övergripande ekonomiska läget i Sverige utifrån samhällets tillväxt och statens ekonomi. Utifrån denna beskrivning görs en sammanställning av det ekonomiska läget för Falköpings kommun och det finansiella mål om god ekonomisk hushållning som gäller för perioden. Delen avslutas med kommunens finansiella rapporter för perioden år 2017-2019, här återfinns verksamhetesramarna och kommunens investeringsbudget, och övriga beslut som påverkar ekonomin under perioden.

Läs mer i Flerårsplan 2017-2019PDF