Kommunrevisionen

Kommunens revisorer har till uppgift att granska:

  • om kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om verksamheten bedrivs enligt fastställda politiska mål och intentioner
  • om verksamheten bedrivs effektivt och har en god ekonomisk hushållning
  • om räkenskaperna är korrekta och rättvisande
  • om legala krav tillgodoses
  • om den interna kontrollen som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Ledamöter i kommunrevisionen

Ledamöterna i kommunrevisionen är valda för mandatperioden
2015-2018

Ledamöter

Parti

e-post

OrdförandeLars Elindersson

(M)

lars.elinderson@falkoping.se

Vice ordförandeAnna Johansson

(S)

anna.kr.johansson@falkoping.se

Kerstin Allestam

(S)

kerstin.allestam@falkoping.se

Gunnar Johanzon

(S)

gunnar.johanzon@falkoping.se

Anne-Marie Sahlström

(C)

anne-mari.sahlstrom@falkoping.se

Krister Tegehall

(KD)

krister.tegehall@falkoping.se

Lars-Olof Påhlsson

(-)

larsolof.palsson@falkoping.se