Sammanträden och minnesanteckningar

Rådet för funktionshinderfrågor sammanträder fyra gånger per år. Om det är nödvändigt på grund av någon angelägen fråga, kan rådet sammanträda ytterligare gånger. Inför varje sammanträde skickas kallelse ut i god tid till rådets ledamöter. Rådet har ett arbetsutskott som sammanträder 4 gånger per år samt vid behov.

Efter varje sammanträde skrivs minnesanteckningar. Anteckningarna godkänns av ordföranden och skickas till rådets ledamöter och till samtliga nämnder inom kommunen.

Rådet för funktionshinderfrågors sammanträdesdagar 2017

Torsdag 17 augusti klockan 18:00
Torsdag 19 oktober klockan 18:00
Torsdag 7 december klockan 18:00

Minnesanteckningar 2017