Redovisning av partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning och en granskningsrapport. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för kommande år.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga som bifogas i webbformuläret. 
Lokalkostnader, deltagande i utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader, med mera.

Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?

Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?

Uppgiftslämnarens namn
Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter *
User information

Redovisningen, med bifogat signerat granskningsintyg, ska skickas in senast den 30 juni året efter det att partistödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fattas av kommunfullmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas två gånger per år, i januari och i juli och får bara ges till ett parti som är en juridisk person.

Redovisning av hur partistöd har använts och fördelats
Kommunfullmäktige i Falköpings kommun har beslutat att lokalt partistöd ges till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Omfattningen och formerna för partistödet regleras i "Regler för kommunalt partistödPDF".

Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts ska lämnas senast 30 juni
Mottagare av partistöd ska årligen senast den 30 juni till Falköpings kommun lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen, det vill säga att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg
Till redovisningen ska ett signerat granskningsintyg bifogas. Mottagaren (respektive parti) utser själv en särskild granskare som granskar att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

Kommentar från cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
”Lagstiftningen är utformad så att det åligger en kommun som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning. Om några krav på redovisning inte ställs eller om kraven utformas på ett sätt som strider mot bestämmelserna i kommunallagen innebär det att partistödet inte är kompetensenligt. Fullmäktige får, under vissa förutsättningar, besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap. 11 § tredje stycket kommunallagen.”

Närmare om innehållet i redovisningen
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet, att ge både allmänhet och media möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning.

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I regeringens proposition 2013/14:5 Vital kommunal demokrati finns följande vägledande uttalande.
”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits, se prop. 2013/14:5, sid 78-80.”

Kommunallagen 2 kap. 11 § om partistöd.
"11 § Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i
9 § första stycket.länk till annan webbplats
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen."
Lag (2013:1053).