Lokala bestämmelser

I lokala bestämmelser (kommunens författningssamling - KFS) - hittar du bland annat avgifter, bestämmelser, föreskrifter, författningar, reglementen, regler och taxor som gäller för Falköpings kommun.

De taxor som gäller för Miljösamverkan östra Skaraborgs (MÖS) verksamhet finns på www.miljoskaraborg.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De taxor som gäller för Avfallshantering Östra Skaraborg (AOS) verksamhet finns på
www.aos.skovde.selänk till annan webbplats


A

Allmänna bestämmelser för användande av Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningPDF - KFS 2009:05

Alkohollagen, avgifter för serveringstillstånd och tillsynsavgifter enligtPDF - KFS 2014:11

Allmän plats i Falköpings kommun, taxa för upplåtelse avPDF - KFS 2012:17

Allmänna bestämmelser för användande av Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare, ABVA 2009PDF- KFS 2009:05

Allmänna handlingar, taxa för avskrifter, kopior m.mPDF. - KFS 2007:14

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings kommunPDF - KFS 2012:18

Animaliska biprodukter, taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder ochPDF - KFS 2014:05

Anläggningar i Falköpings kommun, taxa för uthyrning av kommunala lokaler ochPDF - KFS 2017:05

Anslag, regler för beräkning av studieförbundens kommunalaPDF - KFS 2017:11

Anställda, riktlinjer för uppvaktning avPDF- KFS 2012:22

Arbetslivsnämnden, reglemente för kompetens- ochPDF   - KFS 2016:05

Arbetsordning för integrationsutskottetPDF - KFS 2011:13

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Falköpings kommunPDF - KFS 2015:19

Arkivreglemente för Falköpings kommunPDF- KFS 2017:10

Attestreglemente för Falköpings kommunPDF - KFS 2012:10

Avfallshantering i Falköpings kommun, taxa för - Avfallshantering Östra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Avfallshantering, föreskrifter om - Avfallshantering Östra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgift för hyra av konsertsalenPDF - KFS 2007:11

Avgift vid familjerådgivningPDF - KFS 1997:06

Avgifter för Ekehagens ForntidsbyPDF - KFS 2017:04

Avgifter för Musikskolan i Falköpings kommunPDF - KFS 2013:04

Avgifter för serveringstillstånd och tillsynsavgifter enligt alkohollagenPDF - KFS 2014:11

Avgift för transport av avlidnaPDF - KFS 2006:13

Avgifter i samband med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS PDF- KFS 2006:12

Avgifter inom Falköpings kommun, taxa för felparkeringsPDF - KFS 2015:07

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Falköpings kommun, föreskrifter förPDF - KFS 2016:18

Avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och StenstorpsbadetPDF - KFS 2014:18

Avlidna, avgift för transport avPDF - KFS 2006:13

Avlopp utanför verksamhetsområde, taxa för anslutning av vatten ochPDF  - KFS 2014:19

Avloppsanläggning, ABVA 2009, allmänna bestämmelser för användande av Falköpings kommuns allmänna vatten- och PDF- KFS 2009:05

Avloppsanläggning, taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- ochPDF - KFS 2017:03

Avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar, taxaPDF - KFS 2007:14

B

Badet, avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stenstorps-  PDF- KFS 2013:02

Barn- och utbildningsnämnden, reglemente förPDF -  KFS 2016:02

Barnomsorg, taxa för kommunalPDF - KFS 2013:14

Belysning inom Falköpings kommun, bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gatu-, väg- och gårds-PDF - KFS 2006:08

Beredning, reglemente för kommunfullmäktiges demokratiPDF - KFS 2016:17

Bestorp i Falköpings kommun, föreskrifter förPDF - KFS 2010:24

Bestämmelser för användande av Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA 2009 PDF- KFS 2009:05

Bestämmelser för Falköpings kommun om bidrag till gatubyggnadskostnad (gäller för nya gator) - KFS 1977:11

Bestämmelser för Falköpings kommuns föreningsledarstipendium PDF- KFS 1993:07

Bestämmelser för Falköpings kommuns idrottsstipendium PDF- KFS 1993:08

Bestämmelser för Falköpings kommuns kulturstipendiumPDF - KFS 1993:06

Bestämmelser för Falköpings stad, gatukostnads- - KFS 1977:12

Bestämmelser för Falköpings stad om bidrag till gatubyggnadskostnad (gäller för äldre gator) - KFS 1977:13

Bestämmelser för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Falköpings kommun -PDF KFS 2015:09

Bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gatu-, väg- och gårdsbelysning inom Falköpings kommun PDF- KFS 2006:08

Bestämmelser för utdelning av Falköpings kommuns minnesgåva till kommunfullmäktigeledamöter m.fl.PDF - KFS 1998:03

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun - KFS 2015:18PDF

Bidrag till gatubyggnadskostnad (gäller för nya gator), bestämmelser för Falköpings kommun - KFS 1977:11

Bidrag till gatubyggnadskostnad (gäller för äldre gator), bestämmelser för Falköpings stad - KFS 1977:13

Bidragsgivning till enskilda vägar inom Falköpings kommun, bestämmelser för kommunal PDF- KFS 2015:9

Bidragsgivning till gatu-, väg- och gårdsbelysning inom Falköpings kommun, bestämmelser för kommunalPDF - KFS 2006:8

Brandfarliga och explosiva varor, taxa för tillståndsprövning enligt lagen omPDF - KFS 2017:02

Brandfarliga och explosiva varor, taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen omPDF - KFS 2017:01

Brandskyddskontroll för Falköpings kommun, taxa och regler förPDF - KFS 2014:10

Bygglovtaxa för Falköpings kommun, plan- ochPDF  - KFS 2015:04

Byggnadsnämnden, reglemente förPDF - KFS 2016:04

F

Falbygdens museum, entréavgift tillPDF - KFS 2015:11

Familjerådgivning, avgiftPDF - KFS 1997:06

Felparkeringsavgifter inom Falköpings kommun, taxa förmmun, taxa förPDF - KFS 2015:7

Flobybadet och Stenstorpsbadet, avgifter vid Odenbadet,PDF - KFS 2014:18

Foder och animaliska biprodukter, taxa för offentlig kontroll enligt lag omPDF - KFS 2014:05

Foderlagstiftningen, taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- ochPDF - KFS 2015:16

Folkölsförsäljning och detaljhandel med tobaksvaror samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel i Falköpings kommun, taxa för tillsyn avPDF - KFS 2016:14

Fordon som flyttats, taxa för förvaring PDF- KFS 2009:06

Forntidsby, avgifter för EkehagensPDF - KFS 2017:04

Fritidsnämnden, reglemente för kultur- ochPDF - KFS 2017:12

Funktionshinderfrågor, reglemente för rådet förPDF - 2017:09

Funktionshindrade, LSS, avgifter i samband med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa PDF- KFS 2006:12

Färdtjänst Skaraborg, reglemente förPDF - KFS 2014:20

Färdtjänst, reglemente för riks- PDF KFS 1998:2

Fördelning av tomter för småhus m.m. i Falköpings kommun, regler avseendePDF - KFS 2011:16

Föreningsledarstipendium, bestämmelser för Falköpings kommuns PDF- KFS 1993:7

Föreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Falköpings kommunPDF - KFS 2016:18

Föreskrifter för Falköpings kommun, allmänna lokala ordnings-PDF - KFS 2012:18

Föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, lokalaPDF - KFS 2011:08

Föreskrifter för Naturreservatet Bestorp i Falköpings kommunPDF - KFS 2010:24

Föreskrifter för torghandel i Falköpings kommun, lokala ordnings- PDF- KFS 2005:11

Föreskrifter om eldning utomhus PDF- KFS 2008:09

Föreskrifter om avfallshantering - Avfallshantering Östra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förhandling som avses i 11 - 14 och 38 §§ medbestämmandelagen, reglemente för Falköpings kommuns nämnder rörande - KFS 1977:2

Förtroendevalda i Falköpings kommun, bestämmelser om ekonomisk ersättning tillPDF - KFS 2015:18

Förtroendevalda, riktlinjer för uppvaktning av PDF- KFS 2007:9

G

Gatu-, väg- och gårdsbelysning inom Falköpings kommun, bestämmelser för kommunal bidragsgivning tillPDF - KFS 2006:8

Gatubyggnadskostnad (gäller för nya gator), bestämmelser om bidrag - KFS 1977:11

Gatubyggnadskostnad (gäller för äldre gator), bestämmelser om bidrag - KFS 1977:13

Gatukostnadsbestämmelser för Falköpings stad - KFS 1977:12

Gårdsbelysning, bestämmelser för bidragsgivning till gatu-, väg- ochPDF
- KFS 2006:8

Gåva till kommunfullmäktigeledamöter m.fl., bestämmelser för utdelning av Falköpings kommuns minnesPDF- -KFS 1998:03

Götenes, Skaras och Tidaholms kommuners gemensamma nämnd för samhällsskydd mellersta Skaraborg, reglemente för FalköpingsPDF - KFS 2017:07

 

R

Receptfria läkemedel i Falköpings kommun, taxa för tillsyn av folkölsförsäljning och detaljhandel med tobaksvaror samt kontroll av handel med vissaPDF - KFS 2016:14

Reglemente för barn- och utbildningsnämndenPDF - KFS 2016:02

Reglemente för byggnadsnämndenPDF - KFS 2016:04

Reglemente för kommunfullmäktiges demokratiberedningPDF - KFS 2016:17

Reglemente för Falköpings kommun, arkivPDF - KFS 2017:10

Reglemente för Falköpings kommun, attestPDF - KFS 2012:10

Reglemente för Falköpings kommuns nämnder rörande förhandling som avses i 11 - 14 och 38 §§ medbestämmandelagen - KFS 1977:2

Reglemente för färdtjänst Skaraborg PDF- KFS 2014:20

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Falköpings kommun PDF- KFS 2011:19

Reglemente för kommunstyrelsenPDF - KFS 2017:06

Reglemente för kompetens- och arbetslivsnämndenPDF - KFS 2016:05

Reglemente för krisledningsnämndenPDF - KFS 2015:7

Reglemente för kultur- och fritidsnämndenPDF - KFS 2017:12

Reglemente för kommunrevisionenPDF - KFS 2016:12

Reglemente för riksfärdtjänstPDF - KFS 1998:2

Reglemente för rådet för funktionshinderfrågorPDF- KFS 2017:09

Reglemente för Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuners gemensamma nämnd för samhällsskydd mellersta SkaraborgPDF - KFS 2017:07

Reglemente för socialnämndenPDF - KFS 2016:08

Reglemente för tekniska nämndenPDF - KFS 2016:09

Reglemente för valnämndenPDF - KFS 2016:10

Reglemente för överförmyndarenPDF - KFS 2016:13

Regler för beräkning av studieförbundens kommunala anslagPDF - KFS 2017:11

Regler för brandskyddskontroll för Falköpings kommun, taxa ochPDF - KFS 2014:10

Regler för fördelning av tomter för småhus m.m. i Falköpings kommunPDF - KFS 2011:16

Regler för kommunalt partistödPDF - KFS 2015:08

Renhållningsordning för Falköpings kommun, se www.aos.skovde.se

Renhållningstaxa, AÖS www.aos.skovde.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksfärdtjänst, reglementePDF - KFS 1998:2

Riktlinjer för beviljade av skolskjutsPDF - KFS 2011:27

Riktlinjer för uppvaktning av anställdaPDF - KFS 2012:22

Riktlinjer för uppvaktning av förtroendevalda PDF- KFS 2007:9

Rådgivning, avgift vid familje- PDF- KFS 1997:06

T

Taxa, AÖS, Renhållnings- www.aos.skovde.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdePDF - KFS 2014:19

Taxa för avfallshantering i Falköpings kommun - Avfallshantering Östra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Taxa för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar PDF- KFS 2007:14

Taxa för Falköpings kommun, sotningsPDF -  KFS 2013:20

Taxa för Falköpings kommun, plan- och bygglovsPDF - KFS 2015:04

Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningPDF - KFS 2017:03

Taxa för felparkeringsavgifter inom Falköpings kommunPDF - KFS 2015:7

Taxa för förvaring av fordon som flyttatsPDF - KFS 2009:06

Taxa för kommunal barnomsorgPDF - KFS 2013:14

Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukterPDF - KFS 2014:05

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningenPDF - KFS 2015:16

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områdePDF - KFS 2015:15

Taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varorPDF - KFS 2017:02

Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varorPDF - KFS 2017:01

Taxa för särskild prövning (utbildning)PDF - KFS 2005:8

Taxa för tillsyn av folkölsförsäljning och detaljhandel med tobaksvaror samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel i Falköpings kommunPDF - KFS 2016:14

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorerPDF - KFS 2015:17

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)PDF - KFS 2014:08

Taxa för upplåtelse av allmän plats i Falköpings kommunPDF - KFS 2012:17

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommunPDF - KFS 2017:05

Taxa för uthyrning av lokaler på LärCenterPDF - KFS 2013:15

Taxa för uthyrning av Ållebergsgymnasiets lokalerPDF - KFS 2015:12

Taxa och regler för brandskyddskontroll för Falköpings kommunPDF - KFS 2014:10

Tekniska nämnden, reglemente förPDF - KFS 2016:09

Tidaholms kommuners gemensamma nämnd för samhällsskydd mellersta Skaraborg, reglemente för Falköpings, Götenes, Skaras ochPDF  - KFS 2017:07

Tillstånd och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, avgifter för serverings-PDF - KFS 2014:11

Tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, taxa förPDF - KFS 2017:02

Tillsyn av folkölsförsäljning och detaljhandel med tobaksvaror samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel i Falköpings kommun, taxa förPDF - KFS 2016:14

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor, taxa förPDF - KFS 2017:01

Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, taxa förPDF - KFS 2016:17

Tillsyn inom miljöbalkens område, taxa för prövning ochPDF - KFS 2015:15

Tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier), taxa förPDF - KFS 2014:08

Tillsynsavgifter enligt alkohollagen, avgifter för serveringstillstånd ochPDF - KFS 2014:11

Tobaksvaror samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel i Falköpings kommun, taxa för tillsyn av folkölsförsäljning och detaljhandel medPDF - KFS 2016:14

Tomter för småhus m.m., regler avseende fördelningPDF - KFS 2011:16

Torghandeln i Falköpings kommun, lokala ordningsföreskrifter för PDF- KFS 2005:11

Transport av avlidna, avgift för PDF- KFS 2006:13