Nämndssekreterare

  • Handläggning och protokollsskrivning för socialnämnd och arbetsutskott m.fl.
  • Diarieföring.
  • Handläggning av inkomna synpunkter och klagomål.
  • Systemansvarig för bl a Ciceron Handläggarstöd.