Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för att förse den kommunala verksamheten med ändamålsenliga lokaler. Lokaler ska finnas tillgängliga i rätt tid, på rätt plats och i rätt omfattning.

Avdelningen står för byggnation och förvaltning av kommunens fastigheter. Man arbetar mot att kommunens anläggningar ska byggas och underhållas på ett effektivt och miljöriktigt sätt. Den totala ytan är cirka 240 000 m².

Avdelningen sköter även inhyrning av övriga fastigheter som behövs för kommunens verksamheter.

Arbetet inom avdelningen kan delas upp i tre grenar:

Projekt

Fastighetsprojekten i kommunen spänner över ny-, om- och tillbyggnationer av:

  • skolor
  • förskolor
  • äldreboenden
  • fritidsanläggningar, m.m.

Förvaltning

Inom avdelningen jobbar tre förvaltare som ser över alla fastigheter kommunen äger. Arbetet med dessa växlar mellan underhåll, uthyrning, drift och annan skötsel.

Energi

En del av avdelningens arbete är ett miljöarbete, där bruket av byggnader följs upp och övervakas. Energi- och vattenförbrukningen kontrolleras. Hela tiden utförs energibesparande åtgärder.

Drift

Inom driften finns både fastighetsskötsel och servicegruppen.

Som fastighetsskötare arbetar man t.ex. med tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll, mindre reparationer och brandlarmsprov.