Personalavdelningen

DET GODA LIVET är visionen för Falköpings kommun. Vi ska vara en attraktiv kommun för människor som vill ha livskvalitet och goda möjligheter att förena arbete och studier med familj, vänner och fritidsaktiviteter.

Personalavdelningens övergripande uppdrag är att bidra till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det sker genom att leda, samordna och följa upp kommunens utveckling inom personalområdet, ge ett konsultativt stöd till chefer och medarbetare och genom att leverera rätt lön i rätt tid.