Publicerad: 2017-11-02

Anslagsbevis – Valberedningen 2017-10-24

Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

Fyll i datum2017-10-24

Paragrafer

1-17

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-02

Datum då anslaget tas ner

2017-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltning

Sekreterare

Per Larsson

Protokoll