Publicerad: 2017-12-07

Anslagsbevis –Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-12-04

Organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-04

Paragrafer

87-100

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-07

Datum då anslaget tas ner

2017-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sekreterare

Viktoria Stangnes

Protokoll