Publicerad: 2017-11-08

Anslagsbevis –Tekniska nämndens arbetsutskott 2017-11-06

Organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-11-06

Paragrafer

78-86

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-08

Datum då anslaget tas ner

2017-11-29

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sekreterare

Viktoria Stangnes

Protokoll