Logo

 

Mössebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Läsår: 2015/2016

 

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskola

Ansvariga för planen

Förskolechef ansvarar för framtagande och uppföljning av handlingsplanen.

 

Arbetslaget ansvarar för att förankra handlingsplanen i början av varje läsår. Vårdnadshavare informeras på föräldramöte och/eller vid utvecklingssamtal.

Arbetslagen ansvarar för att den dagliga verksamheten bedrivs så att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling förebyggs.

 
 

Vår vision

Mössebergs förskolas vision ärDen hoppfulla förskolansom ger barn framtidstro.  Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla, social kompetens och hälsa. Detta skapar vi på förskolan tillsammans med barn, kompetent personal och engagerade föräldrar i en miljö som stimulerar till lek och lärande.

 

Vad säger lagen

 
Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling styrs av

 
diskrimineringslagen

 
skollagen

 
läroplanen

 

 

Diskrimineringslagen

 
Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

 
Skollagen

Bestämmelserna i Skollagen kap.14 a har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Läroplanen

Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling.

 
Vad står begreppen för?

 
Vad är diskriminering?

 
Direkt diskriminering är när en elev missgynnas genom särbehandling på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.

Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det kallas för indirekt diskriminering. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan förskolan indirekt diskriminera de elever som av religiösa skäl behöver annan mat.

Vad är trakasserier och kränkande behandling?

Trakasserier är uppträdande som kränker ett barns värdighet och har samband med någon av nedanstående diskrimineringsgrunder

kön

etnisk tillhörighet

religion eller annan trosuppfattning

funktionshinder

sexuell läggning

könsöverskridande identitet eller uttryck

ålder

Vad är annan kränkande behandling?

 
Annan kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns värdighet men inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Kränkande behandling är en subjektiv bedömning. Det är inte handlingen i sig som är kränkande, utan om en handling upplevs som kränkande av den som utsätts.

Gemensamt för all kränkande behandling är när någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Både förskolepersonal och barn  kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande behandling.

 

Kränkningar kan vara:

Verbala ( t.ex. att bli hotad eller kallad bög, hora)

Fysiska ( t.ex. att bli utsatt för slag)

Psykosociala ( t.ex. att bli utsatt för ryktesspridning, utfrysning, alla går när man kommer)

Text och bildburna ( t.ex. brev, e-mail. sms, lappar, msn) 
 
Planen gäller från

2015-08-01

Planen gäller till

2016-07-31

Läsår

2015/2016

Barnens delaktighet

All personal på förskolan ska  arbeta kontinuerligt, tillsammans med barn och föräldrar, för att motverka trakasserier, kränkande och diskriminerande handlingar och för  att främja likabehandling. Vi gör det genom att

1. bemöta varandra med respekt och lyhördhet, både barn och vuxna.

2. vara närvarande pedagoger i all verksamhet och stödja barnen i deras empatiska och sociala utveckling.

3. vara uppmärksamma på att alla barn får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten

4. erbjuder kost och miljöer som är anpassade till alla barn, oavsett religion, allergi eller någon form av funktionshinder.

5. barnen erbjuds att själva välja aktiviteter under dagen

6. alla barn, oavsett ålder eller kön, har möjlighet att uttrycka tankar och idéer.

7. barnen är, efter mognad, delaktiga i sin dagliga verksamhet vid tex. val av böcker, material, bordsplacering o s v.

8. utveckla vår kultur och religionskunskap

9. förskolechef och personal är med på föräldraföreningens möten

10. föräldraföreningsmöte varje termin. 
 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vårdnadshavare informeras om Likabehandlingsplanen vid inskolning och utvecklingssamtal. Förankras på föräldraföreningsmöten.

Likabehandlingsplanen finns tillgänglig i hallen samt på IT-plattformen Pluttra.

Personalens delaktighet

Pedagogerna ansvarar för att den dagliga verksamheten bedrivs så att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling förebyggs.

Pedagogerna startar upp arbetet i början av höstterminen där varje arbetslag gör upp strategier anpassade utefter varje barngrupp. Utvärdering av arbetet sker kontinuerligt under läsåret.

Likabehandlingsplanen introduceras för nyanställda.

Förankring av planen

Arbetslaget ansvarar för att förankra handlingsplanen i början av varje läsår. Vårdnadshavare informeras på föräldramöte och/eller vid utvecklingssamtal. Likabehandlingsplanen introduceras för nyanställda.

 

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Kontinuerliga diskussioner och utvärdering i arbetslagen.

En pedagog från varje avdelning har varit med och utvärderat likabehandlingsplanen.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Förskolechef och all personal.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Vi startade läsåret med att arbeta ihop barngrupperna. Vi ville skapa en vi-känsla, att barnen skulle bli trygga och ha roligt tillsammans. Vi skapade utrymme för gemensamma och gruppstärkande aktiviteter, där alla kunde vara med. Vi observerade barnen och formade våra lekmiljöer efter barnens intressen.

Vi pedagoger har varit närvarande i barnens lek. Vi har stöttat om något inträffat och reda ut situationer direkt t.ex. vid puttar, slag och rivningar. Likaså för att motverka verbala kränkningar.

Värdegrundsarbetet har ständigt funnits med i vårt dagliga arbete.

I det förebyggande arbetet har vi använt oss av olika material, med de allra minsta barnen har Babblarna använts genom samtal och dramatiseringar för att ta upp olika dilemmafrågor.

På mellanavdelningen har vi utgått från ett material som heter Bamse och hans vänner där fokus ligger på känslor, konflikthantering och empati. Vi har också arbetat fram våra egna "kompisregler"

Med de allra äldsta barnen har barnens inflytande stått i fokus och där har barnen gjort egna kompisregler och miljöer har anpassats efter barnens intressen och för att utmana barnen vidare.

I vår kartläggning såg vi t.ex. på en avdelning att matsituationen behövde ses över. Vi provade att placera barnen vid fler bord och alla barn har fått sin egen plats vid borden, dessa åtgärder ledde till ett lugn vid måltiderna samtidigt som en egen plats gav barnen ökad trygghet.

Vårt värdegrundsarbete har gett effekter i barngruppen, vi upplever att barnen i större utsträckning känner förståelse för allas lika värde och att man bemöter varandra med hänsyn och respekt.

Vi ser vikten av att likabehandlingsplansarbetet pågår kontinuerligt i vardagen och vi ser det inte som ett uppdrag vid sidan om.

Årets plan ska utvärderas senast

2016-08-01

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Kontinuerligt på avdelningsplaneringar.

Likabehandlingsplansgruppen träffas varje termin för att stämma av hur arbetet går.

Utvärderas också på APT.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Förskolechef och all personal

 

Främjande insatser

Namn

Kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling

Mål och uppföljning

Alla barn som vistas på Mössebergs förskola ska känna sig trygga.

Insats

Vi ska vara uppmärksamma i barngruppen och verksamheten hela dagen. Vi samtalar om hur man är mot varandra och skapar tillsammans med barnen "kompisregler" Arbetar med att direkt reda ut konflikter som uppstår mellan barnen, personal eller föräldrar. Vi följer upp händelser tillsammans med barnen, personalen och föräldrar för att se om konflikter/situationer redes ut.

Vi delar barngruppen vid behov. Vi fokuserar på att alltid vara närvarande pedagoger och är medvetna om vår roll som förebilder.

Vi använder oss av drama för att tydliggöra begreppet kränkningar i barngruppen. För att skapa diskussioner och reflektioner i barngruppen kring begreppet kränkning använder vi oss av olika material, t.ex. Bamses kompismaterial och Kompisböcker som utgår från barnkonventionen.

Ansvarig

Alla pedagoger och Förskolechef

Datum när det ska vara klart

avstämning i januari och juni

 

Namn

Kön

Områden som berörs av insatsen

Kön

Mål och uppföljning

På Mössebergs förskola behandlas alla lika oavsett kön.

Insats

Vi erbjuder en miljö där barn oavsett kön erbjuds olika typer av aktiviteter och lekmaterial. Vi gör medvetna val när vi köper in nytt material och väljer material som är könsneutrala. Vi särskiljer inga kön vid planerade aktiviteter. Vi ska vara medvetna om hur vi talar till barnen och i största mån inte särskilja könen åt. Vi tillåter alla barn visa känslor och vi pratar mycket kring känslor. Vi gör också medvetna val när det gäller vilka böcker vi köper in och lånar på biblioteket.

Ansvarig

Alla pedagoger och Förskolechef

Datum när det ska vara klart

avstämning i januari och juni

 

Namn

Könsidentitet eller könsuttryck

Områden som berörs av insatsen

Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning

Alla på Mössebergs förskola ska få uttrycka sin könsidentitet

Insats

Vi ska arbeta för att ha en tillåtande miljö där vi diskuterar med barnen om könsidentiteter. Att det finns i vårt samhälle och att det är tillåtet.

Ansvarig

Alla pedagoger och Förskolechef

Datum när det ska vara klart

avstämning i januari och i juni

 

Namn

Etnisk tillhörighet

Områden som berörs av insatsen

Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning

Alla på Mössebergs förskola ska känna sig accepterade och välkomna.

Insats

Vi diskuterar likheter/olikheter med barnen. Alla ska känna sig lika mycket värda och välkomna hos oss.

Ansvarig

Alla pedagoger och Förskolechef

Datum när det ska vara klart

avstämning i januari och juni

 

Namn

Religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av insatsen

Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning

Alla religioner och trosuppfattningar är välkomna på Mössebergs förskola.

Insats

Vi för diskussioner med barnen om att det finns olika religioner och trosuppfattningar. Vi respekterar varandra och alla är välkomna.

Ansvarig

Alla pedagoger och Förskolechef

Datum när det ska vara klart

avstämning i januari och juni

 

Namn

Funktionsnedsättning

Områden som berörs av insatsen

Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning

Alla på Mössebergs förskola ska känna sig välkomna till en verksamhet som är anpassad till deras förutsättningar.

Insats

Vi anpassar vår verksamhet till alla på förskolan. Vi ser allas olikheter som en tillgång i gruppen.

Vi anpassar miljöerna efter barnens behov.

Ansvarig

Alla pedagoger och Förskolechef

Datum när det ska vara klart

avstämning i januari och juni

 

Namn

sexuell läggning

Områden som berörs av insatsen

Sexuell läggning

Mål och uppföljning

Alla på Mössebergs förskola ska behandlas lika och känna sig accepterade.

Insats

Vi arbetar för att alla ska känna sig trygga och accepterade oavsett sexuell läggning. Vi bemöter och diskuterar frågorna när de dyker upp t.ex. i rollekar.

Ansvarig

Alla pedagoger och Förskolechef

Datum när det ska vara klart

Avstämning i januari och juni

 

Namn

Ålder

Områden som berörs av insatsen

Ålder

Mål och uppföljning

Alla barn på Mössebergs förskola skall erbjudas en stimulerande och inspirerande vardag oavsett ålder.

Insats

Vi ser till alla barns behov och intressen oavsett ålder. Alla barns åsikter och tankar är viktiga och respekteras oavsett ålder. Vi lyssnar in och observerar barnen och utgår från detta då vi planerar för vår verksamhet.

Ansvarig

Alla pedagoger och Förskolechef

Datum när det ska vara klart

avstämning i januari och i juni.

 

 

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Vi börjar hösten med ett kartläggningsarbete i varje grupp utifrån diskrimineringsgrunderna och med extra fokus på normer och värden i Läroplanen. Stor vikt läggs vid att vara närvarande pedagoger i all verksamhet och stödja barnen i deras empatiska och sociala utveckling.Vi bemöter varandra med respekt och lyhördhet. Alltför att varje individ ska  känna sig uppmärksammad, respekterad och trygg!

Vi observerar gruppen, ser över grupp- och individ behov och utgår från detta när vi sedan organiserar vår verksamhet och våra pedagogiska miljöer alltför att undvika att det uppstår strukturer som bidrar till diskriminering.

Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande under hela läsåret. Vi har kontinuerliga diskussioner i arbetslagen på planeringar, Apt och med föräldrar i utvecklingssamtal. I barngruppen riktar vi in oss på det vid uppkomna situationer men också med hjälp av drama, film, sång och sagor. Vi har kompisböcker som utgår från Barnkonventionen som vi använder som hjälp för att lära barnen om diskrimineringsgrunderna. Vi använder oss av Bamses kompismaterial och med de allra minsta barnen har vi Babblarna till hjälp för att diskutera och reflektera kring dessa frågor.

Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

Föräldrar får ta del av likabehandlingsplansarbetet på olika sätt. De informeras om den vid inskolningen. I den vardagliga kontakten då diskussioner förs med pedagogerna  runt just deras barns trivsel och trygghetskänsla. Föräldrar involveras också i utvecklingssamtal och genom dokumentationer och pedagogiska dokumentationer.

Barnen involveras genom pedagogiska dokumentationer, de får lära om diskrimineringsgrunderna  med hjälp av olika material som t.ex. böcker(som utgår från barnkonventionen), film och drama. Barnen involveras förstås också i vardagen där vi dagligen arbetar med dilemma frågor, konflikter som uppstår och framförallt arbetet med allas lika värde!

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Alla pedagoger involveras i det vardagliga arbetet med att anpassa verksamhet och organisation utifrån barnen på grupp-och individnivå.

Tankar förs från arbetslaget till Likabehandlingsplansgruppen som sammanställer tankarna tillsammans med Förskolechef.

Resultat och analys

Utifrån pedagogernas arbete i barngruppen och observationer och utifrån kartläggning som gjorts sammanställer Likabehandlingplans gruppen och Förskolechef kommande läsårs Likabehandlingsplan.

Förskolechef och pedagoger har gemensamt kommit fram till att arbeta mer utifrån det nya värdegrundsmaterial från Barnkonventionen som vi just köpt in.

Vi arbetar medvetet på grupp och individnivå utifrån läroplanen och prioriterade områden i Likabehandlingsplanen.

Vi prioriterar målen:

Mösseberg ska vara fri från kränkande behandling.

Varje individ ska känna sig uppmärksammad, respekterad och trygg.

 

 

 

 

 

Förebyggande åtgärder

Namn

Värdegrundsarbete

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Varje individ ska känna sig uppmärksammad, respekterad och trygg.

Åtgärd

Vi startar varje termin med att skapa en VI-känsla i gruppen, detta gör vi bland annat med hjälp av gruppstärkande aktiviteter. Det är viktigt att varje barn känner sig sedd, trygg och uppmärksammad för den de är. Att vi har roligt och lär känna varandra.

Vi observerar och lyssnar in barngruppen för att se vad de är intresserade av och så anpassar vi våra miljöer för att entusiasmera och utmana barnen vidare. Miljön är den tredje pedagogen hos oss.

Vi ser också över våra rutinsituationer för att anpassa dem på bästa sätt efter de individer som vi har i vår grupp.

Vi pedagoger är närvarande i barnens lek, vi finns till hands om de behöver stöttning vid uppkomna konflikter.

Vi utgår från olika material för att arbeta med värdegrundsfrågor på olika sätt. Med de allra minsta barnen använder vi oss av Babblarna i samtal och dramatiseringar. På mellan avdelningen arbetar vi med Bamses kompismaterial. Vi har köpt in nya kompisböcker som utgår från Barnkonventionen.

De äldre barnen diskuterar och arbetar fram egna kompis regler och kan på så sätt påverka sin vardag.

Vi för ständiga samtal kring värdegrunds- och likabehandlingplansarbetet med våra föräldrar både i hallen varje dag och i våra utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldrarådsmöten och dylikt. 

Motivera åtgärd

För att vi ska kunna nå fram till att varje individ ska känna sig uppmärksammad, respekterad och trygg är det viktigt att ha närvarande och inlyssnande pedagoger.

Vi fokuserar på att ha en tillåtande miljö, där vi ser alla barn och med stor tilltro till barnen och deras förmågor.

En förutsättning att nå målet är att ständigt behålla sitt fokus på värdegrund- och likabehandlingsplansarbetet.

 

Ansvarig

Pedagoger och förskolechef

Datum när det ska vara klart

avstämning i januari och juni

 

Namn

Mössebergs förskola ska vara fri från kränkande behandling

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Alla barn ska känna sig trygga och fria från kränkande behandlingar i alla situationer

Åtgärd

Att vi som pedagoger är närvarande pedagoger och finns med i alla situationer i verksamheten. Detta gör att vi kan uppmärksamma och ingripa om det behövs i konfliktsituationer mellan barnen.

Att barnen känner sig sedda.

Att vi har tilltro till barnens förmåga.

Att vi ger alla barn möjlighet till talutrymme, att vi lyssnar på varandra och låter alla prata färdigt.

Vi som pedagoger har fokus på vår "hörstyrka och är närvarande pedagoger i leken. 

Motivera åtgärd

Genom att vara närvarande pedagoger och lyssna av och observera vilka situationer som innebär en förhöjd risk för kränkningar kan vi snabbt förebygga.

Genom dessa åtgärder arbetar vi för att varje individ ska känna sig uppmärksammad, respekterad och trygg på vår förskola. 

Ansvarig

Pedagoger och Förskolechef

Datum när det ska vara klart

avstämning i januari och i juni.

 

 

Rutiner för akuta situationer

Policy

Varje individ ska känna sig uppmärksammad, respekterad och tygg. Vi på Mössebergs förskola accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Alla barn är allas barn. All personal har ett gemensamt ansvar för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vuxna skall föregå med gott exempel.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Vi för regelbundna samtal med föräldrar om barnens trivsel och trygghetskänsla.

Vi för också diskussioner med barnen kring dessa frågor både på individ- och gruppnivå.

Pedagogerna är närvarande och stöttar barnen i den dagliga verksamheten för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling. Detta också för att tidigt kunna stötta och finnas till hands vid eventuella konflikter mellan barnen som de inte löser på egen hand. 
 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

I första hand pedagogerna på avdelningen där barnet går.

Förskolechef Anna Westermark 0515-885503 
 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

Om ett barn utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande behandling av ett annat barn följs nedanstående plan:

Den pedagog som upptäcker/får kännedom om kränkningar/trakasserier skall genast ingripa. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas barnets/barnens vårdnadshavare.

En utredning genomförs genom att:

Någon i arbetslaget har enskilt samtal med den som utsatts för kränkande behandling/trakasserier för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Förklara att kränkningar/trakasserier ej får förekomma och att vi nu kommer att åtgärda detta.

Vid behov dokumentera samtalet.

Enskilda samtal med den/de som anses ha utfört den kränkande behandlingen/trakasserierna. Förklara att kränkningar/trakasserier ej får förekomma och är förbjudet enligt lag och ska genast upphöra.

Vid behov dokumentera samtalet och göra upp en plan för hur detta ska gå till.

Vårdnadshavare kontaktas och informeras om vad som hänt och vad som beslutats. Det är viktigt att berörda vårdnadshavare informeras så fort som möjligt när ett barn upplever sig blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling.

Vid behov dokumentera samtalet.

Förskolechef eller dennes ersättare meddelas vad som skett och vad som har gjorts och beslutats. Utredning, åtgärder, uppföljning och utvärdering dokumenteras vid behov.

 
 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

Misstanke om att kränkande behandling förekommer anmäls till förskolechef.

Vårdnadshavare informeras.

Förskolechef utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs.

Förskolechef följer upp ärendet med barnet och hans/hennes föräldrar.

Förskolechef träffar regelbundet den personal som kränkt barnet och samtalar om hur verksamheten med berört barn fungerar.

Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med skolchef.

Rutiner för uppföljning

Rutinerna följs upp i samband med utvärdering av denna plan som sker i juni.

Rutiner för dokumentation

Anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling dokumenteras av den som genomför utredningen, på blanketten som är avsedd för ändamålet. Den ifyllda blanketten lämnas till förskolechef.

Ansvarsförhållande

Förskolechef ansvarar för framtagande och uppföljning av handlingsplanen.

Arbetslaget ansvarar för att förankra handlingsplanen i början av varje läsår.

Vårdnadshavare informeras på föräldramöte och/eller vid utvecklingssamtal.

Arbetslagen ansvarar för att den dagliga verksamheten bedrivs så att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling förebyggs.