Husutstakning

Husutstakning innebär att husets läge märks ut så att det sedan hamnar på rätt ställe enligt det beviljade bygglovet. Detta får ske först efter att bygglovet fått startbesked.

Utstakning ska utföras av personal med mätningsteknisk kompetens som godkänts av kommunen. Stadsbyggnadsavdelningens mät -och kartenhet erbjuder denna tjänst för att säkerställa byggnadens läge. Normalt är det byggnadens fasadmått som stakas ut. Om något annat önskas så måste det framföras på det tekniska samrådet.

Observera att vi bara utför utstakning av byggnadens yttre konstruktion, alltså inga innerväggar eller liknande.

Hör av Er en vecka i förväg så att vi hinner göra nödvändiga förberedelser och beräkningar.

 

Grovutstakning krävs inte men underlättar inför markarbetet på byggplatsen. Den ger en indikation på var huset kommer att uppföras och ger bättre förutsättningar för att planera schaktning av marken inför grundläggningen.
En grovutstakning ingår i priset för en beställd finutstakning.
Om det behövs kan vi sätta ut en arbetshöjd.

Finutstakning är den typ av utstakning som beslutas om på tekniska samrådet. Den anger byggnadens läge i plan och höjd med hög noggrannhet (under en centimeters avvikelse från ritning). Markering görs med spikar satta i träprofiler för att markera husets läge. Mellan spikarna kan man sedan spänna upp trådar/snören som visar läget för husets fasad. Där dessa korsar varandra kommer hushörnet hamna.

Som byggherre ansvarar Du själv för att träpålar för profilbrädorna blir uppförda innan utstakningen.
-3st stolpar per hörn, 1.5-2m långa i åtminstone 45x90mm material
-2st brädor per hörn, 1.5-2m långa och ungefär 95x22mm material
Snickare och husbyggare är ofta väl bekanta med rutinerna kring denna utstakningsmetod så det brukar inte vara några problem.

Sedan den 2:a maj 2011 då nya Plan- & Bygglagen började gälla beslutar man om en planerad byggnad kräver utstakning vid det tekniska samrådet (PBL 10kap 19§ 6p) med kommunens bygglovsavdelning.

Efter att grunden gjutits görs en lägeskontroll. Den gör vi normalt när vi får tid över men ta gärna kontakt med oss om Du vill få läget kontrollerat så snart som möjligt så bokar vi in en tid för detta.

Arbeten som inte beställs i samband med ett pågående ärende debiteras enligt taxa. För närvarande (2017) 800kr/timme plus moms.