Husutstakning

Husutstakning innebär att husets läge märks ut så att det sedan hamnar på rätt ställe enligt det beviljade bygglovet. Detta får ske först efter att bygglovet fått startbesked.

Utstakning

Utstakning ska utföras av personal med mätningsteknisk kompetens som godkänts av kommunen. Stadsbyggnadsavdelningens mät- och kartenhet erbjuder denna tjänst för att säkerställa byggnadens läge. Normalt är det byggnadens fasadmått som stakas ut. Om något annat önskas så måste det framföras på det tekniska samrådet.

Observera att vi bara utför utstakning av byggnadens yttre konstruktion, alltså inga innerväggar eller liknande.

Hör av dig en vecka i förväg så att vi hinner göra nödvändiga förberedelser och beräkningar.

Grovutstakning

Grovutstakning krävs inte men underlättar inför markarbetet på byggplatsen. Den ger en indikation på var huset kommer att uppföras och ger bättre förutsättningar för att planera schaktning av marken inför grundläggningen. En grovutstakning ingår i priset för en beställd finutstakning.
Om det behövs kan vi sätta ut en arbetshöjd.

Finutstakning

Finutstakning är den typ av utstakning som beslutas om på tekniska samrådet. Den anger byggnadens läge i plan och höjd med hög noggrannhet (under en centimeters avvikelse från ritning). Markering görs med spikar satta i träprofiler för att markera husets läge. Mellan spikarna kan man sedan spänna upp trådar/snören som visar läget för husets fasad. Där dessa korsar varandra kommer hushörnet hamna. Som byggherre ansvarar du själv för att träpålar för profilbrädorna blir uppförda innan utstakningen.

  • 3 stycken stolpar per hörn, 1,5 - 2 meter långa och minst 45 * 90 millimeter material
  • 2 stycken brädor per hörn, 1,5 - 2 meter långa och cirka 95 * 22 millimeter material

Enligt 10 kapitlet 19 § punkt 6 plan- och bygglagen beslutar man om en planerad byggnad kräver utstakning vid det tekniska samrådet med kommunens bygglovsavdelning.

Efter att grunden gjutits görs en lägeskontroll. Den gör vi normalt när vi får tid över men ta gärna kontakt med oss om du vill få läget kontrollerat så snart som möjligt så bokar vi in en tid för detta.