Vid Falköpings södra infart, där väg 46 och 47 sammanstrålar i en cirkulationsplats, ligger Ålleberg center. Norr och väster om cirkulationsplatsen finns redan fullt utbyggda områden för handel med viss inblandning med lager och småindustri.

Kartan visar lediga industritomter på Vilhelmsro industriområde.

Lediga tomter på Ålleberg center markerade med vågraster

Öster och söder om cirkulationsplatsen ligger två områden som sammanlagt uppgår till 140 000 kvm. De kan användas till handel (59 000 kvm) och lager/handel (81 000 kvm). 

Karta över hela områdetPDF

Detaljplan

För hela området gäller detaljplan för kvarteret Megaliten m.fl, Ålleberg center, Falköpings stadPDF som vann laga kraft 2009.

Markpris

Priset för marken ligger på 55 kr/kvm i B-läge och 80 kr/kvm i A-läge.

Området öster om cpl väg 46/47

Öster om cirkulationsplatsen är samtliga tomter avsedda för handel/lager. Samtliga fastigheter är sålda.

Området söder om cpl väg 46/47

Söder om cirkulationsplatsen finns 71 200 kvm mark (handel 37 100 kvm & handel/lager 34 100 kvm) som inte kan användas förrän området fått en anslutning till väg 46 med en ny cirkulationsplats. En ändring av detaljplanen pågår för tillfället och beräknas bli klar under 2017.