Jakträtt och skyddsjakt

Falköpings kommun upplåter jakträtt (partiell nyttjanderätt för jakt) på den mark som kommunen äger utanför tätbebyggt område. I vissa fall är jakt inte tillåten utan rättighetsinnehavaren får enbart tillgodoräkna sig arealen.

Vid fördelning av jakträtt eftersträvas god jaktarrondering med utgångspunkt från älgjakten. Avtal tecknas i första hand med juridisk person i form av jaktlag. Jakträtten skall tillhöra laget och inte den enskilda jägaren. En strävan är att den upplåtna arealen skall ingå i ett älgskötselområde.

I jakträtten ingår såväl småvilts- som älgjakt. Alla avtal är ettåriga. Förhoppningsvis bidrar detta förhållningssätt även till att antalet avtal minskar och därmed även kommunens administrativa kostnader.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en benämning på jakt som bedrivs för att förebygga skador av vilt. Den som har jakträtt får bedriva skyddsjakt på vissa djurarter som anges i Jaktförordningen när det är nödvändigt för att förebygga skador.

För flera arter är sådan skyddsjakt endast tillåten en del av året. För andra arter, till exempel råttor och vildkanin samt vissa måsfåglar vid flygplatser är skyddsjakt tillåten hela året. Också den som har gård, trädgård eller handelsträdgård men saknar jakträtt får bedriva skyddsjakt.

Reglerna om skyddsjakt återfinns i Jaktlagen och Jaktförordningen.

Inom detaljplan (i princip tätbebyggt område) krävs polisens tillstånd för att bedriva jakt (Ordningslagen). Kommunen har tillstånd för två jägare som används vid skyddsjakt på kommunens fastigheter. Den som behöver utföra skyddsjakt på sin fastighet får, på egen bekostnad, gärna anlita dessa jägare. Använd kontakten nedan om du vill komma i kontakt med kommunens jägare.

Det är viktigt att poängtera att det inte är något kommunalt ansvar att bevaka efterlevnaden eller tillämpningen av ovanstående lagstiftning. Kommunen har även att förhålla sig till de riktlinjer som Miljösamverkan Skaraborg (MÖS) upprättat om skyddsjakt på kajor och andra fåglarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.