Jakträtt

Falköpings kommun upplåter jakträtt (partiell nyttjanderätt för jakt) på den mark som kommunen äger utanför tätbebyggt område. I vissa fall är jakt inte tillåten utan rättighetsinnehavaren får enbart tillgodoräkna sig arealen.

Vid fördelning av jakträtt eftersträvas god jaktarrondering med utgångspunkt från älgjakten. Avtal tecknas i första hand med juridisk person i form av jaktlag. Jakträtten skall tillhöra laget och inte den enskilda jägaren. En strävan är att den upplåtna arealen skall ingå i ett älgskötselområde.

I jakträtten ingår såväl småvilts- som älgjakt. Alla avtal är ettåriga.

Förhoppningsvis bidrar detta förhållningssätt även till att antalet avtal minskar och därmed även kommunens administrativa kostnader.