Upplåtelser

Har du frågor om upplåtelser på kommunalt ägd mark när marken inte är planlagd som allmän plats är du välkommen att vända dig till mark- och exploateringsenheten. För upplåtelse på allmän plats se Trafik & infrastruktur/Torg och allmänna platser. Här följer en kort sammanställning över de vanligaste upplåtelseformerna som hanteras av mark- och exploateringsenheten.

Servitut

Servitut är rätt för ägaren av en fastighet att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk annan fastighet. Ett servitut kan till exempel vara rätt för en fastighet att ta väg över en annan fastighet. Kommunen medverkar till servitut förutsatt att det inte strider mot detaljplan eller motverkar framtida förändring av markanvändningen.

Ledningsrätt

Ledningsrätt är för innehavare av ledning att i vissa fall utnyttja utrymme för ledningen inom annans fastighet. Inom planlagt område medges i normalfallet inte ledningsrätt. Däremot ger vi gärna grävningstillstånd.

Arrende

Arrende är upplåtelse av mark för jordbruk, bostad eller annan anordning eller markanvändning. Kommunen medverkar till arrenden förutsatt att det inte strider mot detaljplan eller motverkar framtida förändring av markanvändningen. Vid jordbruksarrenden tecknas endast ettåriga avtal. Anläggnings- och lägenhetsarrenden kan tecknas för längre perioder.

Andra nyttjanderätter

Andra nyttjanderätter som förekommer är t.ex. upplåtelser till ideella föreningar för kortare arrangemang, fiskerätt och jakträtt. I normalfallet tecknas inte avtal längre än ett år.