Kulturhistorisk utredning Stora Torget

Samtliga fastigheter runt Stora torget i Falköping omfattas av denna utredning. Utredningen ger en helhetsbild över byggnader värda att bevara, samtidigt som den klargör vilka förändringar som är möjliga att göra i centrala Falköping. I dokumentet vägs utvecklingen av stadslivet mot platsens karaktär och hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena.

Dokumentet är inte juridiskt bindande utan ska ses som ett planeringsunderlag som tydliggör vad som är möjligt att förändra samtidigt som man tar hänsyn till de kulturhistoriska värdena på platsen. Vid framtida centrumutveckling ska detta dokument ses som ett stöd vid lovgivande.

Dokument
Kulturhistorisk utredning för Stora torgetPDF