Gestaltningsprogram för Falköpings stadskärna samt S:t Olofsgatan och stationsområdet

Gestalningsprogrammets syfte är att utgöra underlag vid framtagande av nya program- och policydokument och detaljplaner inom området, samt utgöra motiv för nytänkande i planeringssammanhang.

Programmet är tänkt som ett stöd vid den löpande ärendehanteringen vid prövning av enskilda lovärenden, utformning av gaturum, grönytor, allmänna platser och parkeringsytor.

Dokument
Gestaltningsprogram för Falköpings stadskärna samt S:t Olofsgatan och stationsområdetPDF