Planprogram Fåraberget (Tåstorp 7:7)

Kommunfullmäktige har den 24 november 2014 antagit ett planprogram för Fåraberget, Tåstorp 7:7.

Det aktuella planområdet utgör västra delen av fastigheten Tåstorp 7:7 som är belägen i norra Falköping. Området omfattar en yta på ca 43 hektar kuperad natur- och jordbruksmark. Planområdet avgränsas i norr av Norra Tvärvägen (del av riksväg 184), i öst av Sikagårdens industriområde, i syd av befintlig bostadsbebyggelse och i väst av Dotorp 6:28 samt Brogärdets industriområde. Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för bebyggelse och framtida exploatering av området kring Fåraberget. I planeringen av området ska hållbarhetsaspekterna integreras.

Programmet var utställt för samråd 11 juli 2014 -10 september 2014. Syftet med samrådet var att ge sakägare och remissinstanser möjlighet till insyn och påverkan tidigt i processen.

 

Antagandehandlingar

PlanprogramPDF
SamrådredogörelsePDF

Geoteknisk utredningPDF
BullerutredningPDF
Arkeologisk undersökningPDF
Markteknisk undersökningsrapportPDF