Traversen 4

Traversen 4

Bild på föreslagen utbyggnad (bildmontage), vy från riksväg 46

Ägaren till fastigheten Traversen 4, Logistic Park Falköping AB, har som avsikt att bygga en ny lagerbyggnad norr om det befintliga lagret. Stadsplanen anger en högsta byggnadshöjd på 5 meter, och eftersom det nya lagret är tänkt att överstiga denna höjd behöver en ändring av stadsplanen genomföras.

Syftet med ändringen är att möjliggöra för högre bebyggelse än vad som tillåts idag. Ändringen innebär att en nockhöjd på 15 meter tillåts. Planförslaget var utsänt för samråd mellan den 3 oktober - 24 oktober 2017, och är nu ute för granskning mellan den 8 till den 22 januari 2018.