Smeden 13

Ett förslag till ny detaljplan för Smeden 13 har tagits fram av Stadsbyggnadsavdelningen. På byggnadsnämndens sammanträde den 16 juni antogs förslaget. Planen har nu vunnit laga kraft.

Syftet med detaljplanen var att utöka användningen genom att skapa möjlighet även för handel. Vidare syftade detaljplanen till att skapa möjlighet för ny fastighetsbildning. De som har framfört skriftliga synpunkter som inte har tillgodosetts under samrådet eller granskningstiden underrättats.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 3 februari till 24 februari 2015, och ett samrådsmöte hölls den 12 februari. Granskningen genomfördes mellan den 8 april och 24 april 2015.