Rektorn 1 m.fl. (Vindängens skola)

Vindängens skola

Stadsbyggnadsavdelningen har arbetat med ny detaljplan för Vindängens skola, Falköping. Detaljplanen var ute för samråd den 20 oktober till den 10 november 2017.

Den 13 december 2016, § 146, gav byggnadsnämnden i uppdrag till stadsbyggnadsavdelningen att ta fram en ny detaljplan för Vindängens skola. Syftet med denna detaljplan är att göra det möjligt att bygga ut Vindängens skola, samt att tillgodose elevernas behov av friyta.

 

Samrådshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
Behovsbedömning
PDF
Kungörelse
PDF
Dagvattenutredning Falköpings kommun
PDF
Dagvattenutredning COWI
PDF
Geoteknisk undersökning
PDF
Utredning Buller
PDF
Solstudie
PDF
BarndialogPDF