Plåtslagaren 38 m.fl.

Plåtslagaren 38 m.fl.

Stadsbyggnadsavdelningen har arbetat med ny detaljplan för Plåtslagaren 38 m.fl.(vid Nygatan i Gamla stan). Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnden den 18 april 2017.

Detaljplanen syftar till att planlägga den befintliga parkeringsyta som idag är planändrad för enbostadshus, till 16-20 lägenheter i flera mindre byggnader. Kontor får också etableras i byggnaderna. Planen möjliggör också för handel i bottenplan i byggnader längs med Nygatan.

Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 1 - 23 september 2016, och ett samrådsmöte genomfördes den 12 september 2016. Granskning har genomförts mellan 1 -23 januari 2017. De som har framfört skriftliga synpunkter som inte har tillgodosetts under samrådet eller granskningstiden har underrättas och fått tre veckor på sig att överklaga detaljplanen.

 

Antagandehandlingar

PlankartaPDF
Planbeskrivning
PDF
GranskningsutlåtandePDF
PDF
SolstudierPDF